Offentlig upphandling

Syfte och grundläggande principer
Inköp inom den offentliga sektorn styrs av reglerna kring offentlig upphandling. Det innebär att statliga och kommunala myndigheter är skyldiga att följa särskilda regler när de köper varor, tjänster och entreprenader.

Upphandlingslagstiftningens övergripande syfte är att främja en sund konkurrens, motverka korruption och medverka till en effektiv hantering av allmänna medel. Det ställs därför höga krav på att upphandlande myndigheter genomför alla upphandlingar på ett korrekt sätt så att samtliga leverantörer tillåts konkurrera på samma villkor.

Bestämmelserna som reglerar inköpsprocessen framgår av ett omfattande regelsystem som utgörs av flera upphandlingslagar. Dessa lagar bygger på fem grundläggande principer. Offentliga aktörer som vill genomföra en offentlig upphandling är alltid skyldiga att följa principerna om likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet. Dessa principer utgör kärnan av upphandlingsrätten och det är ofta brott mot en eller flera av dessa principer som utgör grund för överprövningar av genomförda upphandlingar.

Upphandlingsförfaranden
Upphandlande myndigheter kan ibland välja mellan olika upphandlingsförfaranden. Valet av upphandlingsförfarande påverkar hur upphandlingen får genomföras, tidsfrister samt hur myndigheten får gå tillväga vid det slutliga urvalet av leverantörer.

Vilket upphandlingsförfarande som får användas styrs bland annat av upphandlingens värde och vad det är som ska upphandlas.

Överprövning och upphandlingsskadeavgift
Leverantörer som anser att en upphandling genomförts i strid mot den aktuella
upphandlingslagstiftningen kan begära att upphandlingen överprövas av domstol. Om det då visar sig att den upphandlande myndigheten agerat i strid mot någon bestämmelse kan domstolen besluta att upphandlingen ska göras om eller att myndigheten ska rätta sitt misstag. Leverantörer som skadats på grund av en otillåten upphandling har rätt till skadestånd.

I vissa fall kan domstolen även besluta att den upphandlande myndigheten ska betala en s.k. upphandlingsskadeavgift.

Vi på Advokathuset Actus hjälper både leverantörer och upphandlande  myndigheter under alla stadier av upphandlingsprocessen. Advokathuset Actus agerar även ombud för anbudsgivare och upphandlande myndigheter vid överprövningsprocesser och skadeståndstvister.