Skilsmässa, separation och bodelning

Det uppstår ofta många frågor att ta ställning till i samband med en separation eller en skilsmässa. Hur ska den gemensamma egendomen fördelas, ska allt delas, hur ska det värderas, har jag rätt och råd att bo kvar i bostaden?

Det kan vara svårt att komma överens kring dessa frågor eftersom det inte är ovanligt att relationen mellan parterna är ansträngd vid detta tillfälle. Hos Advokathuset Actus finns stor erfarenhet kring dessa frågor som du kan dra nytta av. I vissa fall lyckas parterna hitta en samförståndslösning. Ibland går det dock inte komma överens och då är alternativet att låta en domstol avgöra saken.

Förutom att vi agerar ombud i dessa frågor så åtar vi oss regelmässigt uppdrag från domstol som bodelningsförrättare.

Vårdnadstvist, boende och umgänge

I de fall där det vid en skilsmässa eller separation finns gemensamma barn uppkommer ibland meningsskiljaktigheter i fråga om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild, om barnen ska bo växelvis, vem som ska vara boendeförälder och vem ska vara umgängesförälder, eller hur underhållet ska fördelas.

Det är inte ovanligt att dessa processer blir väldigt känslomässigt tunga och då behöver man någon att vända sig till när frågorna hopar sig. Advokathuset Actus har lång erfarenhet av att agera ombud i dessa frågor och ser till att du får all den juridiska hjälp och det stöd i övrigt som krävs.

Familjerättsliga avtal och Testamenten

Till familjerätten hör även att upprätta handlingar i förebyggande syfte, för att bestämma hur egendom ska fördelas i framtiden och då förhoppningsvis undvika en kostsam och tidskrävande tvist. Dit hör:

  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Testamente
  • Gåvobrev
  • Framtidsfullmakt

Hos Advokathuset Actus får du hjälp med att upprätta dessa dokument så att det blir som du vill ha det.

 

Övrig arvsrätt

När en person går bort är det en rad åtgärder som behöver genomföras. Då kan det kännas bra att överlämna juridiken till ett kunnigt ombud. Advokathuset Actus företräder dödsbodelägare i bouppteckningar, arvstvister och förordnas regelbundet som boutredningsmän. Vi kan också hjälpa till med att upprätta en bouppteckning.

Vi biträder även våra klienter genom hela processen från kontakter med privata institutioner, myndigheter och vid eventuell tvist i domstol i frågor som till exempel ogiltighet av testamenten och andra rättshandlingar, tolkningsfrågor och laglottskränkningar.

Familjerätt