Familjerätt

Vi erbjuder juridisk hjälp vid mål inom familjerätt. Exempelvis fall som rör skilsmässa, vårdnadstvist, boende och umgänge, familjerättsliga avtal och testamenten.

Familjerätt
Skilsmässa, separation och bodelning

Det uppstår ofta många frågor att ta ställning till i samband med en separation eller en skilsmässa. Hur ska den gemensamma egendomen fördelas, ska allt delas, hur ska det värderas, har jag rätt och råd att bo kvar i bostaden?

Det kan vara svårt att komma överens kring dessa frågor eftersom det inte är ovanligt att relationen mellan parterna är ansträngd vid detta tillfälle. Hos Advokathuset Actus finns stor erfarenhet kring familjerätt och dessa frågor som du kan dra nytta av. I vissa fall lyckas parterna hitta en samförståndslösning. Ibland går det dock inte komma överens och då är alternativet att låta en domstol avgöra saken.

Förutom att vi agerar ombud i dessa frågor så åtar vi oss regelmässigt uppdrag från domstol som bodelningsförrättare.

Vårdnadstvist, boende och umgänge

I de fall där det vid en skilsmässa eller separation finns gemensamma barn uppkommer ibland meningsskiljaktigheter i fråga om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild, om barnen ska bo växelvis, vem som ska vara boendeförälder och vem ska vara umgängesförälder, eller hur underhållet ska fördelas.

Det är inte ovanligt att dessa processer blir väldigt känslomässigt tunga och då behöver man någon att vända sig till när frågorna hopar sig. Advokathuset Actus har lång erfarenhet av att agera ombud i dessa familjerättsliga frågor och ser till att du får all den juridiska hjälp och det stöd i övrigt som krävs.

Familjerättsliga avtal och Testamenten

Till familjerätten hör även att upprätta handlingar i förebyggande syfte, för att bestämma hur egendom ska fördelas i framtiden och då förhoppningsvis undvika en kostsam och tidskrävande tvist. Dit hör:

 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Testamente
 • Gåvobrev
 • Framtidsfullmakt

Hos Advokathuset Actus får du hjälp med att upprätta dessa dokument så att det blir som du vill ha det.

Övrig arvsrätt

När en person går bort är det en rad åtgärder som behöver genomföras. Då kan det kännas bra att överlämna juridiken till ett kunnigt ombud. Advokathuset Actus företräder dödsbodelägare i bouppteckningar, arvstvister och förordnas regelbundet som boutredningsmän. Vi kan också hjälpa till med att upprätta en bouppteckning.

Vi biträder även våra klienter genom hela processen från kontakter med privata institutioner, myndigheter och vid eventuell tvist i domstol i frågor som till exempel ogiltighet av testamenten och andra rättshandlingar, tolkningsfrågor och laglottskränkningar.

Kontakta oss

Behöver du juridiskt stöd vid ett mål inom familjerätt? Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig så fort vi kan.

*” anger obligatoriska fält

Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, docx, jpeg, heic, Max filstorlek: 15 MB.
  Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

  Vad är familjerätt?

  Familjerätt är ett samlingsnamn för ett flertal olika rättsområden och omfattar frågor relaterade till äktenskap och samboförhållande, förhållandet mellan barn och dess föräldrar samt arvsrätt. I vissa fall räknas även frågor om gode män och förvaltare till familjerätten.

  Äktenskap och samboförhållande. När det gäller äktenskap och samboförhållande är det framför allt de frågor som kan uppstå i samband med att äktenskapet eller samboförhållandet upphör som kan leda till tvist. Vid äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Vid upphörande av ett samboförhållande ska en bodelning göras om någon av samborna begär det. Bestämmelserna i lagen om hur en bodelning ska gå till finns i äktenskapsbalken, som gäller för makar, och i sambolagen, som gäller för sambor. Både äktenskapsbalken och sambolagen är tillämpliga för såväl heterosexuella som samkönade par. 

  Om parterna inte kan komma överens om t.ex. vilken egendom som ska ingå i bodelningen eller vem av dem som ska få vilken egendom, kan de behöva ta hjälp av en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren utses av tingsrätten på ansökan av någon av parterna och har behörighet att fatta beslut om bodelningen. Det är parterna själva som måste betala för bodelningsförrättarens arbete med bodelningen och huvudregeln är att kostnaden delas lika mellan dem, även om det var endast den ena parten som ansökte.

  Familjerätt

   

  Barn och föräldrar. Lagens bestämmelser för relationen mellan barn och deras föräldrar finns framför allt i föräldrabalken. Där finns regler om bland annat faderskapet och moderskapet till ett barn och om adoption. I föräldrabalken finns även bestämmelser om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn.

  Om föräldrarna till ett barn har svårt att komma överens om vårdnaden om barnet, barnets boende eller umgänget med barnet kan de vända sig till kommunens familjerätt, som erbjuder samarbetssamtal i syfte att hjälpa föräldrarna i deras föräldraroller. Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen. Om föräldrarna trots detta inte kan komma överens kan de få dessa frågor prövade av domstol, i första hand av tingsrätten.

  Själva processen hos domstolen är kostnadsfri, förutom en ansökningsavgift på 900 kr. Eftersom en domstolsprocess kan aktualisera flera juridiska frågor som kan vara svåra att hantera på egen hand, kan det dock vara bra att anlita ett eget juridiskt ombud och då tillkommer en kostnad för ombudets arbete. Det kan i vissa fall finnas möjlighet att få en del av denna kostnad ersatt genom rättsskyddet i hemförsäkringen eller genom rättshjälp, som är en statlig ersättning. Om du anlitar ett juridiskt ombud kommer hen att hjälpa dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

  Arv. När en person dör ska hens egendom, den s.k. kvarlåtenskapen, fördelas mellan arvingarna genom arvskifte. Om den avlidne var gift ska även en bodelning göras och om den avlidne var sambo ska bodelning göras om den efterlevande sambon begär det. I äktenskapsbalken och sambolagen finns bestämmelser om bodelning 

   

  vid dödsfall och i ärvdabalken finns bestämmelser om arvskifte. De som har en direkt rätt till arv eller bodelning efter den avlidne kallas för dödsbodelägare. För att bodelning och arvskifte ska kunna ske genom en frivillig överenskommelse måste alla dödsbodelägarna gå med på fördelningen av kvarlåtenskapen.

  Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om arvskiftet kan de ansöka hos tingsrätten om att en skiftesman ska utses. Skiftesmannen har rätt att genom tvångsskifte besluta om hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Om dödsbodelägarna är oense även i andra frågor som rör dödsboet, t.ex. vilken egendom som ingår i dödsboet eller hur egendomen ska förvaltas fram till arvskiftet, kan de ansöka om att tingsrätten ska utse en boutredningsman. Precis som skiftesmannen har boutredningsmannen rätt att fatta beslut om arvskiftet, men boutredningsmannen är även behörig att bestämma hur dödsboets egendom ska förvaltas och om lös egendom ska säljas. Både skiftesmannen och boutredningsmannen tar betalt för sitt arbete. Det är dödsboet som ska betala denna kostnad, även om det bara var en dödsbodelägare som ansökte. Om tillgångarna i dödsboet inte skulle räcka till att betala skiftesmannens eller boutredningsmannens arvode är det dock den eller de dödsbodelägare som ansökte som ska betala.