Personuppgiftsbehandling

Advokathuset Actus AB:s behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Personuppgiftsbehandling

Advokathuset Actus AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter vi behandlar kan röra konatktuppgifter såsom namn, titel, adressuppgifter, telefonnummer och e-postadresser. Det kan också röra identifieringsinformation såsom personnummer och liknande. Det kan också röra faktureringsinformation såsom kontonummer och liknande.

Syftet med behandlingen

Advokathuset Actus behandlar uppgifterna för att kunna genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll. Det är även nödvändigt för att kunna utföra och administrera uppdraget, tillvarata Dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas för att vi ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för det uppdrag vi åtagit oss. 

I våra kontakter med klienter, klienters företrädare, vittnen, motparter, motpartsombud m.fl. grundar sig vår personuppgiftsbehandling normalt på en intresseavvägning. Detta innebär en bedömning att behandlingen av personuppgiften är nödvändig för de ändamål som rör vår klients, eller i förekommande fall, våra berättigade intressen. Nödvändigheten av behandlingen ska väga tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Det kan förekomma att vi i samband med de olika uppdrag vi åtagit oss har ytterligare grunder för behandlingen. 

Behandling av personuppgifter som vi gör i samband med jävs- och penningtvättskontroller, samt vid arkiveringen av handlingar efter avslutande uppdrag, grundas på vår skyldighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser och Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Dessutom kan uppgifterna också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Integritet

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och Dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, om de är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata Dina rättigheter.

Arkivering & gallring

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokathuset Actus AB enligt vägledande regler för god advokatsed, under en tid om 10 år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen. Detta gäller om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokathuset Actus AB om användningen av de personuppgifter som rör Dig. Vi kommer på Din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter om inte detta hindras av den tystnadsplikt som gäller för advokater.

Du har också rätt att ta del av Dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som Du anvisar.

Om Du är missnöjd med vår behandling kan Du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända Dig till tillsynsmyndigheten i det land där Du bor eller arbetar.

Kontakta oss

Vid frågor om, eller klagomål på, hur vi behandlar personuppgifter, eller om det finns en begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, ber vi Er kontakta oss via e-post på actus@advokaternas.se eller per brev till Advokathuset Actus AB, Kungsgatan 33, 632 18 Eskilstuna. 

Personuppgiftsansvarig för Advokathuset Actus AB är verksamhetschef Erica Roine. 

Kontaktuppgifter till Erica Roine är:

Kungsgatan 33, 632 18 Eskilstuna
016-14 00 34
erica@advokaternas.se

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!