Nyheter

Är det tillåtet att lägga upp en integritetskänslig bild på Instagram?

Högsta domstolen har precis en intressant dom gällande spridning av en bild på Instagram. Händelsen ansågs utgöra olaga integritetsintrång. Målet kallas av Högsta domstolen för “Instagrambilden”. En person lade ut en bild från en nyårsfest på sitt Instagramkonto. Bilden föreställde en festdeltagare, som vid tillfället var 17 år, när han i ett påtagligt berusat tillstånd hängde över en toalettstol efter att ha kräkts. Bilden hade tagits utan festdeltagarens vetskap och den lades ut på Instagram utan att han hade samtyckt till det. Högsta domstolen ansåg att bilden var av ett sådant integritetskänsligt slag att festdeltagaren hade ett starkt och berättigat intresse …

Vem ersätter mig om jag blir påkörd?

Om man är med om en trafikolycka ska man, även om man för stunden inte har ont, uppsöka en vårdcentral eller akuten för dokumentation. Detta eftersom vissa symptom, t.ex. smärta i nacken, ofta inte visar sig förrän efter några dagar eller t.o.m. veckor. Därefter ska man göra en anmälan till sitt försäkringsbolag oavsett vilket av fordonen som orsakat olyckan. Om den skadade inte färdats i ett fordon kan hen anmäla skadan direkt till fordonets försäkringsbolag. Emellertid skadar det aldrig att anmäla skadan till sitt eget försäkringsbolag eftersom de kan hjälpa dig i den fortsatta handläggningen och kontakten med det orsakade …

Vad är dolda fel? Hur ska man agera om man hittar ett dolt fel?

Några av de vanligaste frågor vi får rör fel i fastighet och inte sällan rör det sig om så kallade dolda fel. Om du köpt en fastighet, som efter köpet visar sig vara behäftad med fel och brister, kan du under vissa förutsättningar rikta ekonomiska krav mot säljaren. För att det ska vara möjligt krävs det att det rör sig om just ett dolt fel. Det innebär, kortfattat, att fastigheten i något avseende avviker från vad du som köpare kunnat förvänta dig vid köpet och att du vid en undersökning av fastigheten inte kunnat upptäcka felet. Felet måste också ha …

Kvarsittningsrätt – vem av makarna får bo kvar i bostaden vid äktenskapsskillnad?

I samband med att två personer skiljer sig kan frågan uppkomma vem av dem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden. För det fall makarna inte kan komma överens i denna fråga kan någon av dem vända sig till tingsrätten med ett yrkande om så kallad kvarsittningsrätt. Tingsrätten kommer då att ta ställning till vem av makarna som har störst behov av bostaden och tillerkänna den maken rätten att bo kvar. Tingsrättens beslut om kvarsittningsrätt gäller dock endast fram till dess att bodelningen mellan makarna är klar. Själva bodelningen kan i sin tur ske antingen genom en överenskommelse mellan …

Är det olagligt att spela in ett samtal i hemlighet?

Det är tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Det går exempelvis bra att spela in ett telefonsamtal som man själv har med en annan person. Däremot är det olagligt att utan lov spela in samtal mellan andra personer. Brottet heter olovlig avlyssning och det straff som kan utdömas är böter eller fängelse i högst två år. Läs mer här: https://lagen.nu Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Brottmål.  

Vad är undersökningsplikt?

Vid köp av fast egendom (fastighet) eller lös egendom (bostadsrätt) åläggs köparen en undersökningsplikt före köpets slutförande, för att dela upp felansvaret emellan parterna. Köparens undersökningsplikt skiljer sig åt beroende på om köpet gäller fast egendom eller lös egendom. Vid fastighetsköp är undersökningsplikten absolut, vilket innebär att en objektiv bedömning görs om huruvida felet varit dolt eller upptäckbart för en tillräckligt erfaren lekman. Vid köp av lös egendom är undersökningsplikten istället relativ, vilket innebär att köparen endast ansvarar för de upptäckbara fel om han eller hon rent faktiskt genomfört en undersökning, eller ignorerat en uppmaning därom. Enkelt uttryckt är köparens …

Vad är en laglott?

Laglotten är den del av en avliden persons kvarlåtenskap som barnen till den avlidne alltid har rätt till oavsett om det finns ett testamente där den avlidne har testamenterat kvarlåtenskapen till någon annan. Laglotten utgörs av hälften av arvslotten. Förenklat så är arvslotten varje barns del av kvarlåtenskapen om den delas lika mellan den avlidnes barn. Ett exempel; En person har tre barn. Barnens arvslotter är då 1/3 av kvarlåtenskapen. Deras respektive laglotter är då hälften av arvslotten, vilket är 1/6 av kvarlåtenskapen. Det innebär att i exemplet ovan så kan alltid barnen begära att få en 1/6 av kvarlåtenskapen, …

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Kan en förälder resa utomlands med ett barn utan den andra förälderns tillåtelse?

När två föräldrar inte lever ihop kan det ibland uppstå frågor kring semestrar och framförallt resor utomlands. För att kunna resa utomlands med barn behöver barnet ofta ha med sig ett pass. För att kunna ansöka om pass för barnet behöver båda föräldrarna underteckna ansökan, så länge båda föräldrarna är vårdnadshavare. Är en förälder ensam vårdnadshavare kan den föräldern också ensam ansöka om pass för barnet. Vissa länder kräver även ytterligare en (officiell) handling som ger barnet rätt att resa tillsammans med en förälder. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska den handlingen ha undertecknats av båda föräldrarna. Vid ensam vårdnad …

Vad är migrationsrätt?

Migrationsrätt är det rättsområde som berör utländska medborgares och statslösa personers rätt att stadigvarande uppehålla sig i Sverige. Det råder ofta stor osäkerhet hos den enskilda om vad lagen säger och hur processen går till. Det kan t.ex. handla om att söka asyl eftersom man behöver skydd från något i sitt hemland eller att ansöka om att få vara i Sverige för att arbeta. Vi på Advokathuset Actus har en mångårig erfarenhet att företräda människor i asylärenden och andra migrationsärenden och arbetar dagligen med dessa frågor. Vi lägger stor vikt vid att möta vår klients behov och erbjuda vår klient …

Om gränsen mellan stöld och snatteri.

Ett stöldbrott (stöld av normalgraden) bedöms som ringa stöld (vad som tidigare kallades för snatteri) om brottet med hänsyn till värdet av det som tagits och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Vid stöld i butik är värdet av det tillgripna i allmänhet avgörande för rubriceringen. Sedan 2009 har svenska domstolar tillämpat en värdegräns på 1 000 kr. Under gårdagen meddelade Högsta domstolen att den värdegräns som numera ska gälla är 1 250 kr. Det innebär alltså att butiksstölder av föremål med ett samlat värde under 1.250 kr ska, enligt huvudregeln, bedömas som ringa stöld vilket är …