Nyheter

Är man skyldig att vittna i domstol?

I Sverige gäller en allmän vittnesplikt. Det innebär att du som kallas till en domstol för att vittna i regel är skyldig att göra det. Denna skyldighet är lagstadgad. Vittnen har alltså inte rätt att själva bestämma om han eller hon vill vittna eller inte. Ett vittne kan kallas av olika parter i domstolen. Skyldigheten att vittna gäller oavsett vilket part som kallat vittnet. Vittnesplikten påverkas därmed inte av om det är åklagaren eller försvaret som kallat vittnet, om det gäller ett brottmål. Detsamma gäller om vittnet kallats för att vittna i ett tvistemål. Det är viktigt att komma till …

Domstolen har dömt den tilltalade att betala skadestånd till mig. Hur får jag mitt skadestånd?

Vägen som en brottsutsatt måste gå för att få ut sitt skadestånd kan tyvärr bli lång om gärningspersonen inte frivilligt betalar skadeståndet eller saknar tillgångar.  Skadestånd ska i första hand betalas av gärningspersonen och det ska göras när domen har vunnit laga kraft, d.v.s. tre veckor från att dom har meddelats och den inte överklagats. Bara för att det står i domen att gärningspersonen ska betala skadestånd innebär inte automatiskt att pengarna betalas ut till brottsoffret.  Om flera gärningspersoner har dömts för ett och samma brott är huvudregeln att de svarar solidariskt för skadeståndet, vilket innebär att brottsoffret kan kräva …

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Måste jag bli pappa?

Det finns ingen juridisk möjlighet att ålägga en kvinna skyldighet att genomföra en abort. Abortlagen är utformad så att det alltid är den gravida som bestämmer om huruvida abort ska genomföras eller inte. Att kvinnan falskeligen sagt sig använda preventivmedel eller lovat utföra en abort för det fallet hon blir gravid påverkar inte detta faktum. Att lura någon till att bli pappa är inte heller straffbart. Av 1 kap. 1 § föräldrabalken framgår att man presumeras vara far till ett barn om man är gift med mamman till barnet vid barnets födelse. Är man inte gift med mamman till barnet …

Biträdande jurist till Advokathuset Actus

Har du ambitionen att bli advokat och vill arbeta på en av Mälardalens största advokatbyråer? Då söker vi dig som vill bli en del av vårt Eskilstuna– eller Örebrokontor. ArbetsuppgifterSom biträdande jurist hos oss på Advokathuset Actus välkomnas du till en modern arbetsplats som strävar efter att vara nytänkande. Du kommer att arbeta med alla byråns arbetsområden vilka främst innefattar humanjuridik och tvistelösning. Ditt arbete kommer till stor del att vara självständigt men alltid ske under handledning av en delägare. Om Advokathuset ActusVi är en stor allmänpraktiserande advokatbyrå med kontor i Västerås, Eskilstuna, Örebro och Karlstad.  Advokathuset Actus arbetar inom …

Vad innebär besittningsskydd?

Att ha besittningsskydd till en hyresrätt innebär att du som hyresgäst har rätt att bo kvar i enbostad som du hyr även i de fall som din hyresvärd vill säga upp hyresavtalet.Besittningsskyddet gäller även i vissa fall vid hyra av lokaler. Reglerna kringbesittningsskydd finns huvudsakligen till som skydd för dig som hyr en bostad och syftar tillatt ge hyresgästen en trygghet i sitt boende.Hur långt skyddet sträcker sig påverkas av olika faktorer. Skyddet är till exempel meromfattande för privatpersoner som en bostad jämfört med ett företag som hyr en lokal till sinverksamhet. Skyddets omfattning påverkas även av om det rör …

Vad händer om jag vägrar följa Migrationsverkets utvisningsbeslut?

En person som av Migrationsverket har meddelats ett avslag på sin ansökan om asyl i Sverige kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Det föreskrivs i beslutet hur lång tid personen har på sig för att lämna Sverige. Det vanligaste är att man meddelas en tidsfrist om två till fyra veckor från det att beslutet fått laga kraft. Ett beslut vinner laga kraft och blir slutligt gällande när tiden för överklagande har gått ut och det inte längre går att överklaga. Sålunda har en person som har meddelats avslag på sin ansökan om asyl i Sverige cirka fem till sex …

Vilka olika statusförklaringar finns det för de som söker uppehållstillstånd i Sverige och vad gäller allmänt för att erhålla olika statusförklaringar?

Uppehållstillstånd på grund av asylskäl beviljas för närvarande den som förklaras vara flykting eller alternativt skyddsbehövande. Tidigare har det varit möjligt att få stanna i Sverige som övrigt skyddsbehövande. Denna statusförklaring tillämpas inte för tillfället, vilket framgår av dem tillfälliga lagen som har varit gällande i Sverige sedan den 20 juni 2016. Vem är flykting? En flykting är en person som tvingas fly för att den har en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Dessutom krävs att personen inte kan, eller på …

Får polisen ljuga i förhör?

En fråga som ofta dyker upp är om poliser i förhör med misstänkta personer har rätt att luras eller helt enkelt att ljuga för att få fram vissa svar. Svaret på frågan är enkel; Poliser får inte ljuga eller agera otillbörligt under förhörssituationer. Detta regleras i 23 kap. 12 § rättegångsbalken där följande framgår; Under förhör må ej i syfte att framkalla bekännelse eller uttalande i viss riktning användas medvetet oriktiga uppgifter, löften eller förespeglingar om särskilda förmåner, hot, tvång, uttröttning eller andra otillbörliga åtgärder. Den som höres må icke förmenas att intaga sedvanliga måltider eller åtnjuta nödig vila. Förhörsledaren (oftast en polis) får …

Vad kostar det att anlita en Advokat?

Kostnaden för en Advokat beror helt på vilken typ av advokattjänst som man söker. När det gäller brottmål, det vill säga när någon är utsatt eller misstänkt för brott, så gäller speciella regler. Om man har fått en offentlig försvarare (en försvarsadvokat) så får denne normalt sett betalt enligt den s.k. rättshjälpstaxan vilket under år 2020 uppgår till 1.404 kr exkl. moms. Oftast så står staten försvararkostnaden men om den misstänkte senare döms i en rättegång samt att han har god ekonomi så kan han bli ålagd att helt eller delvis betala kostnaden för advokaten. Den s.k. rättshjälpstaxan styr också …

Vad är en tredskodom?

Om du hamnat i tvist med en person eller ett företag och ni inte kan komma överens har båda parterna möjlighet att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Domstolen kommer därefter handlägga ärendet och slutligen, för det fall att parterna inte lyckas nå en samförståndslösning under handläggningen, avkunna en dom för hur tvisten ska lösas. Inom ramen för tingsrättens handläggning har båda parterna en skyldighet att medverka till att målet förs framåt. För att säkerställa detta har domstolen möjlighet att förelägga en part att vid vite närvara personligen i domstolen vid ett sammanträde. Ett sådant föreläggande innebär att den part …