Nyheter

Vad händer om jag vägrar följa Migrationsverkets utvisningsbeslut?

En person som av Migrationsverket har meddelats ett avslag på sin ansökan om asyl i Sverige kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Det föreskrivs i beslutet hur lång tid personen har på sig för att lämna Sverige. Det vanligaste är att man meddelas en tidsfrist om två till fyra veckor från det att beslutet fått laga kraft. Ett beslut vinner laga kraft och blir slutligt gällande när tiden för överklagande har gått ut och det inte längre går att överklaga. Sålunda har en person som har meddelats avslag på sin ansökan om asyl i Sverige cirka fem till sex …

Vilka olika statusförklaringar finns det för de som söker uppehållstillstånd i Sverige och vad gäller allmänt för att erhålla olika statusförklaringar?

Uppehållstillstånd på grund av asylskäl beviljas för närvarande den som förklaras vara flykting eller alternativt skyddsbehövande. Tidigare har det varit möjligt att få stanna i Sverige som övrigt skyddsbehövande. Denna statusförklaring tillämpas inte för tillfället, vilket framgår av dem tillfälliga lagen som har varit gällande i Sverige sedan den 20 juni 2016. Vem är flykting? En flykting är en person som tvingas fly för att den har en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Dessutom krävs att personen inte kan, eller på …

Får polisen ljuga i förhör?

En fråga som ofta dyker upp är om poliser i förhör med misstänkta personer har rätt att luras eller helt enkelt att ljuga för att få fram vissa svar. Svaret på frågan är enkel; Poliser får inte ljuga eller agera otillbörligt under förhörssituationer. Detta regleras i 23 kap. 12 § rättegångsbalken där följande framgår; Under förhör må ej i syfte att framkalla bekännelse eller uttalande i viss riktning användas medvetet oriktiga uppgifter, löften eller förespeglingar om särskilda förmåner, hot, tvång, uttröttning eller andra otillbörliga åtgärder. Den som höres må icke förmenas att intaga sedvanliga måltider eller åtnjuta nödig vila. Förhörsledaren (oftast en polis) får …

Vad kostar det att anlita en Advokat?

Kostnaden för en Advokat beror helt på vilken typ av advokattjänst som man söker. När det gäller brottmål, det vill säga när någon är utsatt eller misstänkt för brott, så gäller speciella regler. Om man har fått en offentlig försvarare (en försvarsadvokat) så får denne normalt sett betalt enligt den s.k. rättshjälpstaxan vilket under år 2020 uppgår till 1.404 kr exkl. moms. Oftast så står staten försvararkostnaden men om den misstänkte senare döms i en rättegång samt att han har god ekonomi så kan han bli ålagd att helt eller delvis betala kostnaden för advokaten. Den s.k. rättshjälpstaxan styr också …

Vad är en tredskodom?

Om du hamnat i tvist med en person eller ett företag och ni inte kan komma överens har båda parterna möjlighet att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Domstolen kommer därefter handlägga ärendet och slutligen, för det fall att parterna inte lyckas nå en samförståndslösning under handläggningen, avkunna en dom för hur tvisten ska lösas. Inom ramen för tingsrättens handläggning har båda parterna en skyldighet att medverka till att målet förs framåt. För att säkerställa detta har domstolen möjlighet att förelägga en part att vid vite närvara personligen i domstolen vid ett sammanträde. Ett sådant föreläggande innebär att den part …

Vad är en arvslott?

En arvslott är den del av kvarlåtenskapen efter en avliden person som varje arvinge har rätt till enligt lag.  Om den avlidne, ”arvlåtaren”, hade barn ska kvarlåtenskapen delas lika mellan dem. Detta innebär att om arvlåtaren hade två barn är deras arvslotter 1/2 var och om arvlåtaren hade tre barn är deras arvslotter 1/3 var.  Om ett barn dör före arvlåtaren och det avlidna barnet i sin tur hade barn, kommer dessa att dela lika på sin förälders arvslott. Om arvlåtaren inte hade några barn kommer arvlåtarens föräldrar att dela lika på kvarlåtenskapen. Deras arvslotter är därmed 1/2 var. Om …

Hur ansöker man om skuldsanering?

Privatpersoner som saknar möjlighet att betala sina skulder på egen hand kan i vissa fall få hjälp genom en så kallad skuldsanering. Skuldsanering innebär att den som är skuldsatt helt eller delvis befrias från sitt ansvar att betala sina skulder. Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogdemyndigheten. Privatpersoner som beviljas skuldsanering får en betalningsplan från Kronofogden som fastställs utifrån en samlad bedömning av personens ekonomiska situation och dennes möjlighet att på egen hand betala tillbaka sina skulder. Av betalningsplanen framgår bland annat det belopp som personen ska betala tillbaka och avbetalningsplanens längd. En skuldsanering pågår vanligtvis i fem år men avbetalningsplanen …

Kan man alltid överklaga domar och beslut?

Huvudregeln i svensk rätt är att en dom eller ett beslut får överklagas av den som domen eller beslutet rör om avgörandet har gått henne eller honom emot. Överklagandet ska skickas in till den instans som meddelade beslutet eller domen. De kommer sedan att pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid och skickar sedan över överklagandet till nästa instans som avgör om parten har rätt att klaga. Det finns två typer av beslut – slutliga beslut och icke slutliga beslut. Ett slutligt beslut få alltid överklagas om inte annat är föreskrivet. Ett icke slutligt beslut får ibland enbart …

När har jag rätt att få en försvarsadvokat?

I samband med att man underrättas om en brottsmisstanke är polisen skyldiga att informera om ens rättigheter, däribland rätten till en försvarsadvokat. Det innebär att om man skäligen kan misstänkas för brott har man rätt att ha en försvarare från det första förhöret hos polisen till eventuell huvudförhandling i tingsrätt och/eller i hovrätt. I många fall kan man få en försvarsadvokat utsedd som staten betalar, dvs. en offentlig försvarare. Om man vill så får man själv föreslå vilken advokat vem man vill ha som offentlig försvarare. Åklagaren eller polisen vänder sig då till tingsrätten som förordnar en offentlig försvarare. Man …

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Hur får jag ensam vårdnad?

En vanligt förekommande fråga är hur man som förälder får ensam vårdnad om gemensamma barn. Vårdnad avser i det här sammanhanget det juridiska ansvaret för ett barn och innebär bl.a. rätten och skyldigheten att bestämma över barnomsorg, skola, folkbokföring samt personliga frågor som är viktiga för barnet.  Grundtanken i svensk rätt är att gemensam vårdnad är bäst för barnen eftersom det innebär att föräldrarna tillsammans är delaktiga i beslut och frågor som rör barnet och har insyn i allt som rör barnet. Vanliga anledningar till att en förälder anser sig behöva ensam vårdnad är t.ex. att den andra föräldern är …