Nyheter

Advokat utalar sig kring offentlig upphandling

Framtidsfullmakter

Vad är en framtidsfullmakt? En framtidsfullmakt är en speciell typ av fullmakt som är tänkt att fungera som ett alternativ till ordningen med god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakter regleras enligt lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan enskilda personer i förväg kunna bestämma hur deras angelägenheter ska hanteras om de inte kan ta hand om dessa frågor själv. En framtidsfullmakt träder i kraft när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något annat liknande förhållande inte längre har förmågan att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avses. …

Familjerätt

Kan man tvingas ärva sina föräldrars skulder?

Kan man tvingas ärva sina föräldrars skulder? Svaret är nej. När en person avlider övertar dödsboet alla eventuella skulder. Den dödes skulder räknas bort från tillgångarna innan utdelning av ett eventuellt arv sker. Är skulderna större än tillgångarna så förblir vissa skulder obetalda. Arvtagare ärver alltså aldrig någon skuld. Läs mer om Familjerätt här Kontakta en advokat med inriktning på Familjerätt.  

Brottmål

Vad är ett målsägandebiträde och vem har rätt att få ett sådant?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du i vissa fall ha rätt till ett målsägandebiträde, dvs. en jurist eller advokat som företräder dig under förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Huruvida du har rätt till ett målsägandebiträde beror bland annat på allvaret i det brott som du har utsatts för och om det finns någon relation mellan dig och den misstänkte. I målsägandebiträdets uppdrag ingår att närvara vid polisförhören med målsäganden och, för det fall åtal väcks, vid rättegången i tingsrätten samt att föra målsägandens skadeståndstalan. Målsägandebiträdet är också ett bra och viktigt stöd för brottsoffret eftersom hela …

besittningsskydd advokat

Vad innebär besittningsskydd?

Den som hyr en fastighet har som huvudregel rätt till förlängning av sitt hyresavtal. Vid hyra av bostad talar man om ett direkt besittningsskydd medans den som hyr en lokal har ett indirekt besittningsskydd. Syftet med det direkta besittningsskyddet är att ge hyresgästen trygghet. Den så kallade ”hyreslagen” innehåller bestämmelser som endast ger hyresvärden en begränsad möjlighet att säga upp ett hyresavtal som ingåtts på bestämd eller obestämd tid. Hyresvärden kan endast säga upp hyresavtalet i vissa angivna undantagsfall, till exempel om hyresgästen missköter sig, om huset ska rivas eller genomgå en större renovering. För den som hyr en lokal …

Uppmärksammande fall i rätten

Uppmärksammade mål i media

Uppmärksammade mål är ofta omskrivna i media och om man är intresserad av att läsa domar så rekommenderar vi att besöka Högsta domstolens hemsida. Där finns alla avgöranden publicerade så att de enkelt kan läsas i .pdf-format. Dessutom döper Högsta domstolen avgörandena sedan en tid tillbaka så att det är enklare att skilja rättsfallen åt. I uppmärksammade mål från lägre domstolar mål så publiceras domarna direkt på hemsidorna för respektive hovrätt och tingsrätt. Om inte en specifik dom publiceras så kan man kontakta respektive domstol för att få den domen som man önskar. Numera så formuleras domarna från samtliga domstolar …

Om underhållsbidrag

Ett barns föräldrar är underhållsskyldiga tills barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter att det fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills barnet blir 21 år gammalt. Var barnet bor är avgörande för frågan om en av föräldrarna faktiskt ska betala underhåll. Huvudregeln är att ingen av föräldrarna ska betala underhåll om barnet har ett växelvis boende hos sina föräldrar. Högsta domstolen har dock möjliggjort undantag från denna huvudregel genom att fastslå att ett barn ska ha rätt att ha en levnadsnivå som inte alltför mycket avviker från den …

Tvistelösning Advokathuset Actus

Är någon skyldig dig eller ditt företag pengar?

Om du säljer något, utför arbete eller lånar ut pengar till en privatperson eller ett företag så kan det hända att du inte får betalt. Det kan då vara svårt att veta hur du ska gå tillväga för att få den ersättning som du har rätt till. Skälet till att du inte får betalt kan såklart variera. Det kan handla om att motparten inte har pengar eller att det helt enkelt inte finns någon vilja att betala. Du som har rätt till betalning har då en fordran mot den som ska betala. En fordran är en rättsligt bindande förpliktelse mellan borgenären, …

domstolspodden

Poddtips för den juridikintresserade

Ett bra poddtips till dig som är intresserad av att lära dig mer om juridik är Domstolsverkets egen podd Domstolspodden. Avsnitten handlar om olika juridiska frågor och det är domare som arbetar på olika domstolar som på ett pedagogiskt sätt reder ut vad som gäller. https://domstolspodden.podbean.com

Advokat utalar sig kring offentlig upphandling

Kort om överprövning av offentlig upphandling

När statliga och kommunala myndigheter köper varor och tjänster är de skyldiga att följa vissa speciella regler. Denna process kallas för offentlig upphandling. Offentlig upphandling styrs av ett relativt komplicerat regelverk vars syfte huvudsakligen är att se till att allmänna medel utnyttjas på bästa sätt samt att se till att upphandlingar genomförs på ett korrekt sätt. Det finns olika möjligheter för en leverantör som inte tilldelats en upphandling att klaga på myndighetens beslut. Ett sådant klagomål kallas för överprövning. Det kan dels finnas skäl att begära överprövning om en leverantör anser att den upphandlande myndigheten genomfört upphandlingen på ett felaktigt …

Advokaten svarar kring bodelning

När behöver man göra bodelning?

För makar gäller att bodelning ska ske när deras äktenskap upphör, antingen genom skilsmässa eller genom att den ena maken dör. Bodelning behövs dock inte om makarna har ett äktenskapsförord som anger att de endast har enskild egendom. När det gäller sambos är bodelning inte obligatoriskt, utan ska ske endast om någon av parterna begär det. Om samboförhållandet upphör på grund av att parterna flyttar isär ska en sådan begäran om bodelning göras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. En sådan begäran om bodelning kan göras formlöst, genom att den ena sambon helt enkelt talar om för den …