Nyheter

Har man rätt till ett offentligt biträde när man ansöker om uppehållstillstånd?

Den som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige har i vissa fall rätt att få hjälp av ett offentligt biträde. Ett offentligt biträde är en advokat, biträdande jurist på en advokatbyrå eller någon annan juridisk kunnig person som är lämplig för uppdraget. Rätten till ett offentligt biträde syftar till att säkerställa att den som ansöker om uppehållstillstånd ska få hjälp att tillvarata sina intressen. Det offentliga biträdet utses av Migrationsverket. Det är även Migrationsverket som ersätter de kostnader som biträdet haft med anledning av uppdraget. Den som fått ett offentligt biträde behöver alltså inte själv betala för hjälpen. Det är emellertid …

Får man arbeta när man söker asyl i Sverige?

Personer som söker asyl i Sverige kan ofta behöva vänta länge innan deras ärende blir avgjort och personen får veta om han eller hon tillåts stanna i Sverige. Vad gäller då om personen vill arbeta under tiden? Huvudregeln enligt den svenska migrationsrätten är att tredjelandsmedborgare som vill arbeta i Sverige behöver ett särskilt arbetstillstånd. Andra regler gäller för personer som är medborgare i andre EU-länder. Frågan om arbetstillstånd för en tredjelandsmedborgare kan bland annat prövas tillsammans med en asylansökan. Det är också möjligt att enbart ansöka om arbetstillstånd. Under tiden som personens ansökan prövas finns en möjlighet att tillfälligt bli …

Vad innebär LVU?

Föräldrar har alltid det huvudsakliga ansvaret för att ett barn växer upp i en trygg och sund miljö. Men om socialtjänsten misstänker att ett barn far illa ska de inleda en utredning för att bedöma om barnet har behov av hjälp och stöd. Om socialtjänsten konstaterar att det finns ett vårdbehov ska det i första hand tillgodoses inom ramen för Socialtjänstlagen, SoL, som bygger på frivillighet och samtycke. Om föräldrarna eller barnet själv tackar nej till frivilliga insatser kan åtgärder enligt lagen om tvångsvård, LVU, bli aktuella. Enligt 1 § LVU ska vad som är bäst för den unge vara …

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Kan en boendeförälder tillsammans med barnet flytta långt från den andra föräldern och kräva att umgängesföräldern ansvarar för alla kostnader hänförliga till umgängesresorna?

Valet av den plats där umgänget ska påbörjas respektive avslutas får många gånger stora ekonomiska konsekvenser för umgängesföräldern då denna regelmässigt har det primära ansvaret för kostnader hänförliga till barnets umgängesresor.  Även om det saknas lagstiftad möjlighet att förbjuda ett barns boendeförälder från att flytta så finns en bestämmelse om fördelning mellan barnets föräldrar av kostnader för barnets umgängesresor, se 6 kap. 15b § föräldrabalken. Aktuella bestämmelse möjliggör en skälig fördelning av kostnader för transport och eventuella övernattningskostnader mellan föräldrar. Med lagrummet som stöd kan domstolar även ålägga föräldern som flyttat att ansvara för hämtningar eller lämningar i anknytning till …

Hur delas tillgångar när äktenskapet är slut?

En skilsmässa är ofta svår för alla inblandade. I bästa fall är de berörda parterna överens om hur egendomen ska delas upp och kan då stadfästa sin överenskommelse i ett bodelningsavtal. Enligt gällande rätt råder en generell avtalsfrihet vid upprättandet av bodelningsavtal och parterna kan dela upp sina tillgångar såsom de själva önskar. Avtalsfriheten är dock underkastad vissa formregler som behöver beaktas. Parterna kan egenhändigt upprätta ett giltigt bodelningsavtal men bör ta hjälp av en erfaren jurist för att undvika framtida problem och ytterst att avtalet skulle kunna vara ogiltigt.   Ibland är det svårt att komma överens om hur …

Begära avgörande av en myndighet

Enskilda som väntar på beslut från en myndighet kan ofta behöva vänta länge. Långa väntetider kan uppstå trots att alla svenska myndigheter omfattas av ett skyndsamhetskrav. Enligt förvaltningslagens bestämmelser, som gäller vid handläggning av förvaltningsärenden hos svenska myndigheter och domstolar, ska alla ärenden handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Det innebär att en myndighet som handlägger ett ärende måste avgöra ärendet så fort som möjligt samtidigt som det är viktigt att beslutet blir korrekt.  Trots detta krav kan väntetiden hos flera svenska myndigheter bli lång och uppgå till flera månader, eller ibland till flera …

Rättshjälp och Rättsskydd – Vad är skillnaden?

Begreppen rättshjälp och rättsskydd är lika och det är lätt att blanda ihop begreppen. Båda innebär att du kan få hjälp att betala delar av dina kostnader för att anlita en jurist eller advokat i en uppkommen tvist. Rättsskydd ingår i hemförsäkringen. Det kan även ingå om du har ditt fordon eller din båt försäkrad. Om du hamnar i en tvist och behöver anlita ett juridiskt ombud kan rättsskyddsförsäkringen täcka delar av kostnaden för ombuds- och rättegångskostnader. Rättsskyddsförsäkringen ska täcka ”nödvändiga och skäliga kostnader”, det kan exempelvis vara kostnader för ombudet, kostnader för utredning, bevisning och för motpartens rättegångskostnader. De flesta …

Hur fungerar en vårdnadstvist i domstol?

En tvist avseende vårdnad inleds med att en av föräldrarna väcker talan genom att ge in en stämningsansökan till tingsrätten. En vårdnadstvist kan även inledas i samband med ansökan om äktenskapsskillnad om en eller båda parter framför ett särskilt yrkande om vårdnad, boende eller umgänge.  Det finns blanketter att fylla i på Domstol.se, man kan även ta hjälp av ett ombud.  Uppfyller stämningsansökan de formkrav som finns och ansökningsavgiften på 900 kr har betalats in utfärdar domstolen stämning mot den andra föräldern. Den föräldern kommer då få en möjlighet att skriftligen svara på vad som anförts i stämningsansökan samt inkomma …

Vad innebär livstids fängelse i Sverige?

Ett fängelsestraff kan dömas ut antingen på viss tid eller på livstid. Ett fängelsestraff kan vara från 14 dagar till livstid.  Livstids fängelse är den svenska lagens strängaste straff och blir aktuellt vid särskilt allvarliga brott. Brott som kan ge livstids fängelse är mord, grovt spioneri, grov mordbrand, grova folkrättsbrott, grov allmänfarlig ödeläggelse, människorov, grovt sabotage samt sjö-, luftfarts- och flygplanssabotage. I praktiken utdöms livstidsstraff enbart vid mord. Trots namnet innebär ett livstidsstraff vanligtvis inte att den dömde tillbringar resten av sitt liv i fängelse. I Sverige är det praxis att livstidsdömda fångar kan ansöka om tidsbegränsat straff efter att …

Är man skyldig att vittna i domstol?

I Sverige gäller en allmän vittnesplikt. Det innebär att du som kallas till en domstol för att vittna i regel är skyldig att göra det. Denna skyldighet är lagstadgad. Vittnen har alltså inte rätt att själva bestämma om han eller hon vill vittna eller inte. Ett vittne kan kallas av olika parter i domstolen. Skyldigheten att vittna gäller oavsett vilket part som kallat vittnet. Vittnesplikten påverkas därmed inte av om det är åklagaren eller försvaret som kallat vittnet, om det gäller ett brottmål. Detsamma gäller om vittnet kallats för att vittna i ett tvistemål. Det är viktigt att komma till …