Nyheter

Vad är undersökningsplikt?

Vid köp av fast egendom (fastighet) eller lös egendom (bostadsrätt) åläggs köparen en undersökningsplikt före köpets slutförande, för att dela upp felansvaret emellan parterna. Köparens undersökningsplikt skiljer sig åt beroende på om köpet gäller fast egendom eller lös egendom. Vid fastighetsköp är undersökningsplikten absolut, vilket innebär att en objektiv bedömning görs om huruvida felet varit dolt eller upptäckbart för en tillräckligt erfaren lekman. Vid köp av lös egendom är undersökningsplikten istället relativ, vilket innebär att köparen endast ansvarar för de upptäckbara fel om han eller hon rent faktiskt genomfört en undersökning, eller ignorerat en uppmaning därom. Enkelt uttryckt är köparens …

Vad är en laglott?

Laglotten är den del av en avliden persons kvarlåtenskap som barnen till den avlidne alltid har rätt till oavsett om det finns ett testamente där den avlidne har testamenterat kvarlåtenskapen till någon annan. Laglotten utgörs av hälften av arvslotten. Förenklat så är arvslotten varje barns del av kvarlåtenskapen om den delas lika mellan den avlidnes barn. Ett exempel; En person har tre barn. Barnens arvslotter är då 1/3 av kvarlåtenskapen. Deras respektive laglotter är då hälften av arvslotten, vilket är 1/6 av kvarlåtenskapen. Det innebär att i exemplet ovan så kan alltid barnen begära att få en 1/6 av kvarlåtenskapen, …

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Kan en förälder resa utomlands med ett barn utan den andra förälderns tillåtelse?

När två föräldrar inte lever ihop kan det ibland uppstå frågor kring semestrar och framförallt resor utomlands. För att kunna resa utomlands med barn behöver barnet ofta ha med sig ett pass. För att kunna ansöka om pass för barnet behöver båda föräldrarna underteckna ansökan, så länge båda föräldrarna är vårdnadshavare. Är en förälder ensam vårdnadshavare kan den föräldern också ensam ansöka om pass för barnet. Vissa länder kräver även ytterligare en (officiell) handling som ger barnet rätt att resa tillsammans med en förälder. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska den handlingen ha undertecknats av båda föräldrarna. Vid ensam vårdnad …

Vad är migrationsrätt?

Migrationsrätt är det rättsområde som berör utländska medborgares och statslösa personers rätt att stadigvarande uppehålla sig i Sverige. Det råder ofta stor osäkerhet hos den enskilda om vad lagen säger och hur processen går till. Det kan t.ex. handla om att söka asyl eftersom man behöver skydd från något i sitt hemland eller att ansöka om att få vara i Sverige för att arbeta. Vi på Advokathuset Actus har en mångårig erfarenhet att företräda människor i asylärenden och andra migrationsärenden och arbetar dagligen med dessa frågor. Vi lägger stor vikt vid att möta vår klients behov och erbjuda vår klient …

Om gränsen mellan stöld och snatteri.

Ett stöldbrott (stöld av normalgraden) bedöms som ringa stöld (vad som tidigare kallades för snatteri) om brottet med hänsyn till värdet av det som tagits och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Vid stöld i butik är värdet av det tillgripna i allmänhet avgörande för rubriceringen. Sedan 2009 har svenska domstolar tillämpat en värdegräns på 1 000 kr. Under gårdagen meddelade Högsta domstolen att den värdegräns som numera ska gälla är 1 250 kr. Det innebär alltså att butiksstölder av föremål med ett samlat värde under 1.250 kr ska, enligt huvudregeln, bedömas som ringa stöld vilket är …

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Vad krävs för att en förälder ska förlora vårdnaden om sitt barn?

Det krävs särskilda skäl för att ensam vårdnad ska kunna utdömas. I svensk lagstiftning saknas det dock en tydlig redogörelse för vad som egentligen utgör särskilda skäl. Utifrån förarbeten och praxis utläses tre kriterier som har visat sig vara av avgörande karaktär när rätten beslutar om vilken vårdnadsform som är lämpligast. Dessa kriterier är umgängessabotage, samarbetssvårigheter och föräldrarnas lämplighet. En förälder som medvetet försöker hindra barnet från umgänge med den andra föräldern gör sig skyldig till umgängessabotage och kan förlora vårdnaden på grund av det. Umgängessabotage kan exempelvis ske genom att boendeföräldern vid upprepade tillfällen hävdar att barnet är sjukt …

Vad är personskaderätt?

Om du haft oturen att råka ut för en skada kan du vara i behov av ett juridiskt ombud för att på bästa sätt kunna bevaka dina rättigheter. Skadereglering efter en olycka är ofta komplicerad och kan pågå under mycket lång tid. Hos Advokathuset Actus hjälper vi dig med få den försäkringsersättning du har rätt till så att du kan fokusera på din rehabilitering. Skadereglering sker främst gentemot försäkringsbolag, men även Försäkringskassan och AFA Försäkring. Dessa ärenden går även att få prövade i domstol om man inte är överens med försäkringsgivaren om ersättningen. Vi bistår dig såklart även vid domstolsprocessen. …

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

När kan en vårdnadshavare anses olämplig?

Barnets bästa är en lagstadgad princip inom svensk rätt som ska vara avgörande i beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet fäster domstolen avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, varför gemensam vårdnad tilldömes av svenska domstolar i så stor utsträckning som möjligt. Något som talar emot den gemensamma vårdnaden är situationer då en förälder anses vara olämplig vårdnadshavare. Det finns ingen entydig definition av vad som krävs för att en förälder ska anses vara olämplig men det kan exempelvis vara någon av följande situationer; …

Hur får jag tag i domar och beslut från domstolar?

Om du vill ha tag i en dom eller ett beslut ska du höra av dig till den domstol som har meddelat domen eller beslutet. Du kan höra av dig via mejl, telefon eller genom att besöka aktuell domstol. Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar, så länge de inte är skyddade av sekretess. Att beställa en dom eller ett beslut kan kosta pengar, det beror på beställningens omfattning och om beslutet eller domen finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. Domstolen informerar alltid om eventuell avgift innan handlingarna skickas ut. Detsamma gäller om du vill beställa …

Måste jag gå till ett polisförhör?

I en brottsutredning har polisen möjlighet att hålla förhör med alla som kan antas lämna uppgifter av betydelse för utredningen. Det är alltså ett ganska lågt krav på vem som får kallas till förhör. Om man blir kallad till ett polisförhör är man skyldig att infinna sig. Om man inte kommer riskerar man att få böter eller att hämtas till förhöret det framgår av rättegångsbalkens regler. Det gäller oavsett om man är misstänkt för brott eller är kallad som vittne. Däremot har du rätt att inte säga någonting under själva förhöret. Detta har vi berört i tidigare nyhetsinlägg. Har man …