Konkursförvaltning

Ett konkursförfarande inleds av att en ansökan inges till tingsrätten. Den som ansöker kan antingen vara gäldenären själv (den som är skyldig pengar) eller en borgenär (den som vill ha betalt). Gäldenären kan vara både en privatperson och en juridisk person, d.v.s. ett bolag eller en förening. Ansökan görs hos den tingsrätt som omfattar den kommun som gäldenären är bokförd i, eller om det är frågan om ett bolag, där styrelsen har sitt säte. 

Tingsrätten prövar sedan om företaget eller personen är på obestånd. Att vara på obestånd betyder att man inte kan betala sina skulder och det får inte bara vara tillfälligt. Är det gäldenären själv som ansöker om konkurs, en s.k. egen ansökan, godtar vanligtvis tingsrätten gäldenärens bedömning av obestånd och personen eller bolaget försätts i konkurs. 

Är det fråga om en borgenär som ansökt gäldenären i konkurs så kan det bli fråga om en konkursförhandling där borgenären måste visa att det finns en skuld och att gäldenären är på obestånd. Förutsättningarna för detta regleras närmare i Konkurslagen. 

När tingsrätten sedan beslutar om konkurs utses samtidigt en konkursförvaltare. Vanligtvis en Advokat med särskilda kunskaper inom konkursförvaltning och en organisation för detta. Gäldenären eller borgenären som ansöker om konkurs har möjlighet att lämna förslag på vem man önskar som konkursförvaltare.  Om det finns ett förslag utser oftast tingsrätten den personen som konkursförvaltare. Om inget förslag lämnas utser tingsrätten en konkursförvaltare som har möjlighet att åta sig uppdraget. 

Hos oss på Advokathuset Actus finns för närvarande en konkursförvaltare, Advokat Marcus Rudstam, samt en civilekonom vid namn Jarmo Hihnavaara som arbetar med konkursförvaltning löpande. Vid behov, framförallt vid konkurser av större omfattning, så finns flera Advokater, jurister och administrativ personal som är behjälpliga i konkursförvaltningens olika delar. Advokathuset Actus har som målsättning att i framtiden ha flera konkursförvaltare inom organisationen. 

Det huvudsakliga målet för en konkursförvaltare att ta hand om de tillgångar som finns kvar i konkursbolaget och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla och sälja dessa tillgångar. Syftet är att in pengar till konkursboet för att kunna sedan kunna dela ut pengar till de borgenärer som har gjort gällande sina fordringar i konkursen. Om det finns ett överskott i konkursboet efter att konkurskostnaderna har täckts så får borgenärerna betalt, s.k. utdelning, i proportion till hur stor deras skuld var vid konkursutbrottet. 

Andra åtgärder för konkursförvaltaren är att bl.a. hantera ev. personal som finns vid konkursutbrottet samt ta hand om och gå igenom bolagets bokföring. 

Tidsutdräkten för en konkurs är allt från ungefär ett halvår till flera år beroende omfattningen av konkursen. Ibland finns det komplicerade frågor som måste lösas i domstol, vilket kan fördröja konkursen väsentligt.

Aktuellt ämne – Vad händer om min arbetsgivare går i konkurs?

Att det företag som du jobbar på går i konkurs innebär inte att du per automatik är uppsagd eller att din anställning upphör. Fortsätt att jobba som vanligt tills du får annat besked. Vanligtvis kommer du dock bli uppsagd av konkursförvaltaren inom kort. Ibland kan det vara så att konkursförvaltaren vill driva vidare verksamheten under en kort period. Då kvarstår din arbetsskyldighet under uppsägningstiden.