Är det brottsligt att vara med i ett kriminellt nätverk?

Det finns idag ingen bestämmelse i svensk rätt som anger att det är brottsligt att vara med i ett kriminellt nätverk. Det har däremot lagts fram förslag om att Sverige ska införa en sådan brottsrubricering, men det är inget som för närvarande har införts i brottsbalken.

Det finns trots detta vissa möjligheter att idag beakta den omständigheten att den dömde är med i ett kriminellt nätverk. Av bestämmelsen i 29 kap. 2 § BrB redogörs för vissa försvårande omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av gärningens straffvärde. Det anges bl.a. i punkten 6 att ett brott är mer straffvärt om det utgör ett led i brottslighet som utövas i organiserad form. Att vara med i ett kriminellt nätverk kan således få betydelse vid straffvärdebedömningen, men det utgör inget brott i sig.

Omständigheten att ett brott utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form innebär att brottsligheten ska ha begåtts inom ramen för en struktur där flera personer samverkat (organiserat sig) under en inte helt obetydlig tidsperiod för att begå brott. Det är inte tillräckligt att endast flera personer har begått brottet tillsammans, utan det krävs att personerna har ingått i en sammanslutning eller ett nätverk av viss kontinuitet, där syftet att begå brott har sträckt sig längre än till enbart det aktuella brottet. Det är alltså fråga om en mer kvalificerad samverkan. Ett kriminellt nätverk kan mot bakgrund av detta falla in under vad som anses utgöra en organisation. Det förutsätter dock att nätverket präglas av viss kontinuitet och att det saknar en legal verksamhet. 

För att den försvårande omständigheten ska kunna beaktas krävs utöver ovanstående att brottet har haft ett naturligt samband med den brottslighet som i övrigt är organiserad. Det krävs dock inte att gärningsmannen har haft en betydande roll i brottsligheten eller att verksamheten har bedrivits i stor omfattning. 

Sammanfattningsvis kan det utgöra en försvårande omständighet om den dömde, inom ramen för sitt medlemskap i ett kriminellt nätverk, har begått ett eller flera brott. Det är däremot upp till åklagaren att bevisa att brottsligheten har skett inom ramen för en sådan organisation, och att det därmed föreligger en försvårande omständighet som ska beaktas vid straffvärdebedömningen.  

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!