När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Hur får jag ensam vårdnad?

En vanligt förekommande fråga är hur man som förälder får ensam vårdnad om gemensamma barn. Vårdnad avser i det här sammanhanget det juridiska ansvaret för ett barn och innebär bl.a. rätten och skyldigheten att bestämma över barnomsorg, skola, folkbokföring samt personliga frågor som är viktiga för barnet.  Grundtanken i svensk rätt är att gemensam vårdnad är bäst för barnen eftersom det innebär att föräldrarna tillsammans är delaktiga i beslut och frågor som rör barnet och har insyn i allt som rör barnet. Vanliga anledningar till att en förälder anser sig behöva ensam vårdnad är t.ex. att den andra föräldern är …

Hur döljer man sina personuppgifter?

All information som kan kopplas till en person utgör personuppgifter. Myndigheter och företag som hanterar uppgifter om privatpersoners namn, adresser, personnummer, bilder och liknande är skyldiga att följa vissa bestämmelser som syftar till att reglera behandlingen av personuppgifter. Privatpersoner som av någon anledning skulle vilja dölja sina personuppgifter kan i vissa fall få skydd från att uppgifterna sprids. Huvudregeln är att allmänna handlingar så som uppgifter om enskildas personliga förhållanden är offentliga såvida de inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne skulle skadas om uppgiften röjs. Om någon begär ut en allmän handling från en myndighet …

Vad är familjerätten?

Familjerätten är en avdelning inom kommunen som bistår enskilda och andra myndigheter i familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende, umgänge, faderskap och adoptioner. Insatserna från Familjerätten är inte belagda med några avgifter. Familjerätten kan bland annat erbjuda samarbetssamtal för föräldrar som är skilda, har separerat eller föräldrar som aldrig har levt tillsammans. Samtalen är frivilliga och sker på initiativ av föräldrarna. Vid samarbetssamtalen ska alltid barnens bästa vara i fokus. Samarbetssamtalen har som mål att möjliggöra för föräldrarna att komma överens i frågor som rör deras gemensamma barn samt att hitta hållbara former för kommunikation och samarbete, utan konflikter. I frågor …

Vad är en boutredningsman?

När en person dör bildas ett s.k. dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som kan äga tillgångar och ha skulder. Delägare i dödsboet är den avlidnes arvingar och universella testamentstagare, d.v.s. personer som enligt den avlidnes testamente har rätt till hela eller en del av kvarlåtenskapen. Fram tills det att arvskifte sker ansvarar dödsbodelägarna gemensamt för att ta hand om dödsboets tillgångar och se till att skulderna betalas. Det kan t.ex. innebära att förvalta egendom så att den inte sjunker i värde och att sälja egendom. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om förvaltningen av dödsboet eller om de anser …

Hur får jag fotboja?

Den som är dömd till högst sex månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Det är detta som lite slarvigt kallas för ”fotboja”. Så kallad intensivövervakning innebär i praktiken att den dömde får avtjäna sitt straff i hemmet men med en fotboja. Under tiden som detta pågår så kan man bl.a. få studera och arbeta. Frivården som ansvarar för kontrollen beviljar då den dömde att lämna bostaden under vissa tidsperioder. Det är ett absolut krav att personen är alkohol- och drogfri vilket innebär att den dömde är skyldig att lämna blod-, urin-, utandnings eller …

Vad är en tingsnotarie?

En tingsnotarie är en person som efter avslutad juristutbildning fått anställning som notarie vid en tingsrätt eller förvaltningsrätt. Det finns även kombinerad tjänstgöring vilket innebär att man inleder tjänstgöringen med sex månader på en annan myndighet, t.ex. allmänna reklamationsnämnden, Kronofogden, Migrationsverket eller Åklagarmyndigheten för att därefter fortsätta tjänstgöringen vid en domstol. Notarietjänstgöring är inget vanligt jobb då det dagliga arbetet varvas med obligatoriska och frivilliga utbildningar samt studiebesök. Om du har varit på en tingsrätt eller förvaltningsrätt är chansen stor att du kommit i kontakt med en tingsnotarie. Det är tingsnotarien som ropar på mål och kallar parterna till salen, …