Vad innebär ensam vårdnad?

Vad innebär ensam vårdnad? I svensk rätt finns två former av vårdnad om barn – gemensam och ensam vårdnad. Om föräldrar bestämmer sig för att separera är utgångspunkten att vårdnaden om barnet fortsätter att vara gemensam, eftersom detta i normalfallet anses vara det bästa för barnet. Detta innebär att föräldrarna måste samarbeta i frågor som rör barnet, till dess att barnet fyller 18 år. Dessvärre händer det ofta att en förälder behöver överväga att ansöka om ensam vårdnad då situationen med den andra föräldern är ohållbar på ett eller annat sätt. Det är alltid barnets bästa som är avgörande för …

Fel i bostadsrätt – vad gäller?

Fel i bostadsrätt – vad gäller? Viktigt att veta då du köper en bostadsrätt är att du inte blir ägare av den fysiska lägenheten. Ägare är istället bostadsrättsföreningen och det du köper kan enkelt beskrivas som rättigheten att bo i, den av föreningen ägda, lägenheten. Detta innebär att bostadsrätter, till skillnad från fastigheter som utgör fast egendom, är att se som lös egendom. Vad som gäller angående ansvar för fel som uppstår i en bostadsrätt skiljer sig därför från de regler som finns för fastigheter. Vad bör du göra om du upptäcker ett fel i din bostadsrätt? Till att börja …

besittningsskydd advokat

Hur söker man svenskt medborgarskap?

Hur söker man svenskt medborgarskap?   Att vara svensk medborgare medför flera viktiga rättigheter för den enskilde. Den kanske viktigaste rättigheten som medborgarskapet medför är en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Därutöver har svenska medborgare bland annat rätt att arbete i Sverige, rösta i riksdagsvalet och möjlighet att själv bli invalda i riksdagen. Att vara svensk medborgare är även ett krav när man söker vissa typer av arbeten, till exempel polis eller militär. Den som innehar ett svenskt medborgarskap har även rätt att röra sig fritt och arbeta i andra EU-länder. Ett svenskt medborgarskap kan förvärvas på olika sätt. …

Under ett polisförhör behöver du inte säga någonting alls. Detta oavsett om du är misstänkt, vittne eller annan.

Framtidsfullmakter

Vad är en framtidsfullmakt? En framtidsfullmakt är en speciell typ av fullmakt som är tänkt att fungera som ett alternativ till ordningen med god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakter regleras enligt lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan enskilda personer i förväg kunna bestämma hur deras angelägenheter ska hanteras om de inte kan ta hand om dessa frågor själv. En framtidsfullmakt träder i kraft när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något annat liknande förhållande inte längre har förmågan att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avses. …

Familjerätt

Kan man tvingas ärva sina föräldrars skulder?

Kan man tvingas ärva sina föräldrars skulder? Svaret är nej. När en person avlider övertar dödsboet alla eventuella skulder. Den dödes skulder räknas bort från tillgångarna innan utdelning av ett eventuellt arv sker. Är skulderna större än tillgångarna så förblir vissa skulder obetalda. Arvtagare ärver alltså aldrig någon skuld. Läs mer om Familjerätt här Kontakta en advokat med inriktning på Familjerätt.  

Brottmål

Vad är ett målsägandebiträde och vem har rätt att få ett sådant?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du i vissa fall ha rätt till ett målsägandebiträde, dvs. en jurist eller advokat som företräder dig under förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Huruvida du har rätt till ett målsägandebiträde beror bland annat på allvaret i det brott som du har utsatts för och om det finns någon relation mellan dig och den misstänkte. I målsägandebiträdets uppdrag ingår att närvara vid polisförhören med målsäganden och, för det fall åtal väcks, vid rättegången i tingsrätten samt att föra målsägandens skadeståndstalan. Målsägandebiträdet är också ett bra och viktigt stöd för brottsoffret eftersom hela …

besittningsskydd advokat

Vad innebär besittningsskydd?

Den som hyr en fastighet har som huvudregel rätt till förlängning av sitt hyresavtal. Vid hyra av bostad talar man om ett direkt besittningsskydd medans den som hyr en lokal har ett indirekt besittningsskydd. Syftet med det direkta besittningsskyddet är att ge hyresgästen trygghet. Den så kallade ”hyreslagen” innehåller bestämmelser som endast ger hyresvärden en begränsad möjlighet att säga upp ett hyresavtal som ingåtts på bestämd eller obestämd tid. Hyresvärden kan endast säga upp hyresavtalet i vissa angivna undantagsfall, till exempel om hyresgästen missköter sig, om huset ska rivas eller genomgå en större renovering. För den som hyr en lokal …

Uppmärksammande fall i rätten

Uppmärksammade mål i media

Uppmärksammade mål är ofta omskrivna i media och om man är intresserad av att läsa domar så rekommenderar vi att besöka Högsta domstolens hemsida. Där finns alla avgöranden publicerade så att de enkelt kan läsas i .pdf-format. Dessutom döper Högsta domstolen avgörandena sedan en tid tillbaka så att det är enklare att skilja rättsfallen åt. I uppmärksammade mål från lägre domstolar mål så publiceras domarna direkt på hemsidorna för respektive hovrätt och tingsrätt. Om inte en specifik dom publiceras så kan man kontakta respektive domstol för att få den domen som man önskar. Numera så formuleras domarna från samtliga domstolar …

Om underhållsbidrag

Ett barns föräldrar är underhållsskyldiga tills barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter att det fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills barnet blir 21 år gammalt. Var barnet bor är avgörande för frågan om en av föräldrarna faktiskt ska betala underhåll. Huvudregeln är att ingen av föräldrarna ska betala underhåll om barnet har ett växelvis boende hos sina föräldrar. Högsta domstolen har dock möjliggjort undantag från denna huvudregel genom att fastslå att ett barn ska ha rätt att ha en levnadsnivå som inte alltför mycket avviker från den …

Tvistelösning Advokathuset Actus

Är någon skyldig dig eller ditt företag pengar?

Om du säljer något, utför arbete eller lånar ut pengar till en privatperson eller ett företag så kan det hända att du inte får betalt. Det kan då vara svårt att veta hur du ska gå tillväga för att få den ersättning som du har rätt till. Skälet till att du inte får betalt kan såklart variera. Det kan handla om att motparten inte har pengar eller att det helt enkelt inte finns någon vilja att betala. Du som har rätt till betalning har då en fordran mot den som ska betala. En fordran är en rättsligt bindande förpliktelse mellan borgenären, …