Vad händer om jag vägrar följa Migrationsverkets utvisningsbeslut?

En person som av Migrationsverket har meddelats ett avslag på sin ansökan om asyl i Sverige kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Det föreskrivs i beslutet hur lång tid personen har på sig för att lämna Sverige. Det vanligaste är att man meddelas en tidsfrist om två till fyra veckor från det att beslutet fått laga kraft. Ett beslut vinner laga kraft och blir slutligt gällande när tiden för överklagande har gått ut och det inte längre går att överklaga. Sålunda har en person som har meddelats avslag på sin ansökan om asyl i Sverige cirka fem till sex …

Vilka olika statusförklaringar finns det för de som söker uppehållstillstånd i Sverige och vad gäller allmänt för att erhålla olika statusförklaringar?

Uppehållstillstånd på grund av asylskäl beviljas för närvarande den som förklaras vara flykting eller alternativt skyddsbehövande. Tidigare har det varit möjligt att få stanna i Sverige som övrigt skyddsbehövande. Denna statusförklaring tillämpas inte för tillfället, vilket framgår av dem tillfälliga lagen som har varit gällande i Sverige sedan den 20 juni 2016. Vem är flykting? En flykting är en person som tvingas fly för att den har en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Dessutom krävs att personen inte kan, eller på …

Får polisen ljuga i förhör?

En fråga som ofta dyker upp är om poliser i förhör med misstänkta personer har rätt att luras eller helt enkelt att ljuga för att få fram vissa svar. Svaret på frågan är enkel; Poliser får inte ljuga eller agera otillbörligt under förhörssituationer. Detta regleras i 23 kap. 12 § rättegångsbalken där följande framgår; Under förhör må ej i syfte att framkalla bekännelse eller uttalande i viss riktning användas medvetet oriktiga uppgifter, löften eller förespeglingar om särskilda förmåner, hot, tvång, uttröttning eller andra otillbörliga åtgärder. Den som höres må icke förmenas att intaga sedvanliga måltider eller åtnjuta nödig vila. Förhörsledaren (oftast en polis) får …