Vad händer om jag vägrar följa Migrationsverkets utvisningsbeslut?

En person som av Migrationsverket har meddelats ett avslag på sin ansökan om asyl i Sverige kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Det föreskrivs i beslutet hur lång tid personen har på sig för att lämna Sverige. Det vanligaste är att man meddelas en tidsfrist om två till fyra veckor från det att beslutet fått laga kraft. Ett beslut vinner laga kraft och blir slutligt gällande när tiden för överklagande har gått ut och det inte längre går att överklaga. Sålunda har en person som har meddelats avslag på sin ansökan om asyl i Sverige cirka fem till sex …

Vilka olika statusförklaringar finns det för de som söker uppehållstillstånd i Sverige och vad gäller allmänt för att erhålla olika statusförklaringar?

Uppehållstillstånd på grund av asylskäl beviljas för närvarande den som förklaras vara flykting eller alternativt skyddsbehövande. Tidigare har det varit möjligt att få stanna i Sverige som övrigt skyddsbehövande. Denna statusförklaring tillämpas inte för tillfället, vilket framgår av dem tillfälliga lagen som har varit gällande i Sverige sedan den 20 juni 2016. Vem är flykting? En flykting är en person som tvingas fly för att den har en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Dessutom krävs att personen inte kan, eller på …

Vad är migrationsrätt?

Migrationsrätt är det rättsområde som berör utländska medborgares och statslösa personers rätt att stadigvarande uppehålla sig i Sverige. Det råder ofta stor osäkerhet hos den enskilda om vad lagen säger och hur processen går till. Det kan t.ex. handla om att söka asyl eftersom man behöver skydd från något i sitt hemland eller att ansöka om att få vara i Sverige för att arbeta. Vi på Advokathuset Actus har en mångårig erfarenhet att företräda människor i asylärenden och andra migrationsärenden och arbetar dagligen med dessa frågor. Vi lägger stor vikt vid att möta vår klients behov och erbjuda vår klient …

besittningsskydd advokat

Hur söker man svenskt medborgarskap?

Hur söker man svenskt medborgarskap?   Att vara svensk medborgare medför flera viktiga rättigheter för den enskilde. Den kanske viktigaste rättigheten som medborgarskapet medför är en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Därutöver har svenska medborgare bland annat rätt att arbete i Sverige, rösta i riksdagsvalet och möjlighet att själv bli invalda i riksdagen. Att vara svensk medborgare är även ett krav när man söker vissa typer av arbeten, till exempel polis eller militär. Den som innehar ett svenskt medborgarskap har även rätt att röra sig fritt och arbeta i andra EU-länder. Ett svenskt medborgarskap kan förvärvas på olika sätt. …