Hur fungerar en vårdnadstvist i domstol?

En tvist avseende vårdnad inleds med att en av föräldrarna väcker talan genom att ge in en stämningsansökan till tingsrätten. En vårdnadstvist kan även inledas i samband med ansökan om äktenskapsskillnad om en eller båda parter framför ett särskilt yrkande om vårdnad, boende eller umgänge.  Det finns blanketter att fylla i på Domstol.se, man kan även ta hjälp av ett ombud.  Uppfyller stämningsansökan de formkrav som finns och ansökningsavgiften på 900 kr har betalats in utfärdar domstolen stämning mot den andra föräldern. Den föräldern kommer då få en möjlighet att skriftligen svara på vad som anförts i stämningsansökan samt inkomma …

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Måste jag bli pappa?

Det finns ingen juridisk möjlighet att ålägga en kvinna skyldighet att genomföra en abort. Abortlagen är utformad så att det alltid är den gravida som bestämmer om huruvida abort ska genomföras eller inte. Att kvinnan falskeligen sagt sig använda preventivmedel eller lovat utföra en abort för det fallet hon blir gravid påverkar inte detta faktum. Att lura någon till att bli pappa är inte heller straffbart. Av 1 kap. 1 § föräldrabalken framgår att man presumeras vara far till ett barn om man är gift med mamman till barnet vid barnets födelse. Är man inte gift med mamman till barnet …

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Hur får jag ensam vårdnad?

En vanligt förekommande fråga är hur man som förälder får ensam vårdnad om gemensamma barn. Vårdnad avser i det här sammanhanget det juridiska ansvaret för ett barn och innebär bl.a. rätten och skyldigheten att bestämma över barnomsorg, skola, folkbokföring samt personliga frågor som är viktiga för barnet.  Grundtanken i svensk rätt är att gemensam vårdnad är bäst för barnen eftersom det innebär att föräldrarna tillsammans är delaktiga i beslut och frågor som rör barnet och har insyn i allt som rör barnet. Vanliga anledningar till att en förälder anser sig behöva ensam vårdnad är t.ex. att den andra föräldern är …

Vad är familjerätten?

Familjerätten är en avdelning inom kommunen som bistår enskilda och andra myndigheter i familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende, umgänge, faderskap och adoptioner. Insatserna från Familjerätten är inte belagda med några avgifter. Familjerätten kan bland annat erbjuda samarbetssamtal för föräldrar som är skilda, har separerat eller föräldrar som aldrig har levt tillsammans. Samtalen är frivilliga och sker på initiativ av föräldrarna. Vid samarbetssamtalen ska alltid barnens bästa vara i fokus. Samarbetssamtalen har som mål att möjliggöra för föräldrarna att komma överens i frågor som rör deras gemensamma barn samt att hitta hållbara former för kommunikation och samarbete, utan konflikter. I frågor …

Vad är en boutredningsman?

När en person dör bildas ett s.k. dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som kan äga tillgångar och ha skulder. Delägare i dödsboet är den avlidnes arvingar och universella testamentstagare, d.v.s. personer som enligt den avlidnes testamente har rätt till hela eller en del av kvarlåtenskapen. Fram tills det att arvskifte sker ansvarar dödsbodelägarna gemensamt för att ta hand om dödsboets tillgångar och se till att skulderna betalas. Det kan t.ex. innebära att förvalta egendom så att den inte sjunker i värde och att sälja egendom. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om förvaltningen av dödsboet eller om de anser …

Kvarsittningsrätt – vem av makarna får bo kvar i bostaden vid äktenskapsskillnad?

I samband med att två personer skiljer sig kan frågan uppkomma vem av dem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden. För det fall makarna inte kan komma överens i denna fråga kan någon av dem vända sig till tingsrätten med ett yrkande om så kallad kvarsittningsrätt. Tingsrätten kommer då att ta ställning till vem av makarna som har störst behov av bostaden och tillerkänna den maken rätten att bo kvar. Tingsrättens beslut om kvarsittningsrätt gäller dock endast fram till dess att bodelningen mellan makarna är klar. Själva bodelningen kan i sin tur ske antingen genom en överenskommelse mellan …

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Kan en förälder resa utomlands med ett barn utan den andra förälderns tillåtelse?

När två föräldrar inte lever ihop kan det ibland uppstå frågor kring semestrar och framförallt resor utomlands. För att kunna resa utomlands med barn behöver barnet ofta ha med sig ett pass. För att kunna ansöka om pass för barnet behöver båda föräldrarna underteckna ansökan, så länge båda föräldrarna är vårdnadshavare. Är en förälder ensam vårdnadshavare kan den föräldern också ensam ansöka om pass för barnet. Vissa länder kräver även ytterligare en (officiell) handling som ger barnet rätt att resa tillsammans med en förälder. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska den handlingen ha undertecknats av båda föräldrarna. Vid ensam vårdnad …

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Vad krävs för att en förälder ska förlora vårdnaden om sitt barn?

Det krävs särskilda skäl för att ensam vårdnad ska kunna utdömas. I svensk lagstiftning saknas det dock en tydlig redogörelse för vad som egentligen utgör särskilda skäl. Utifrån förarbeten och praxis utläses tre kriterier som har visat sig vara av avgörande karaktär när rätten beslutar om vilken vårdnadsform som är lämpligast. Dessa kriterier är umgängessabotage, samarbetssvårigheter och föräldrarnas lämplighet. En förälder som medvetet försöker hindra barnet från umgänge med den andra föräldern gör sig skyldig till umgängessabotage och kan förlora vårdnaden på grund av det. Umgängessabotage kan exempelvis ske genom att boendeföräldern vid upprepade tillfällen hävdar att barnet är sjukt …

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

När kan en vårdnadshavare anses olämplig?

Barnets bästa är en lagstadgad princip inom svensk rätt som ska vara avgörande i beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet fäster domstolen avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, varför gemensam vårdnad tilldömes av svenska domstolar i så stor utsträckning som möjligt. Något som talar emot den gemensamma vårdnaden är situationer då en förälder anses vara olämplig vårdnadshavare. Det finns ingen entydig definition av vad som krävs för att en förälder ska anses vara olämplig men det kan exempelvis vara någon av följande situationer; …

Under ett polisförhör behöver du inte säga någonting alls. Detta oavsett om du är misstänkt, vittne eller annan.

Vad innebär umgängesrätt?

Vad innebär umgängesrätt? Umgängesrätt är, som ordet antyder, en rättighet för barnet och avser att trygga barnets rätt att etablera och upprätthålla en god och nära relation till båda sina föräldrar. Frågor om umgängesrätt blir främst aktuellt då barnet stadigvarande bor hos den ena föräldern. Utgångspunkten är då att barnet har umgängesrätt med den andra föräldern. I den bästa av världar kan föräldrar, vid en skilsmässa, gemensamt komma överens om barnets boende och umgänge. Dessvärre träffar vi på Advokathuset Actus ofta föräldrar som inte kan få det att fungera efter en skilsmässa. Hur ofta, eller på vilket sätt, ett barn …