Vad är personskaderätt?

Om du haft oturen att råka ut för en skada kan du vara i behov av ett juridiskt ombud för att på bästa sätt kunna bevaka dina rättigheter. Skadereglering efter en olycka är ofta komplicerad och kan pågå under mycket lång tid. Hos Advokathuset Actus hjälper vi dig med få den försäkringsersättning du har rätt till så att du kan fokusera på din rehabilitering. Skadereglering sker främst gentemot försäkringsbolag, men även Försäkringskassan och AFA Försäkring. Dessa ärenden går även att få prövade i domstol om man inte är överens med försäkringsgivaren om ersättningen. Vi bistår dig såklart även vid domstolsprocessen. …

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

När kan en vårdnadshavare anses olämplig?

Barnets bästa är en lagstadgad princip inom svensk rätt som ska vara avgörande i beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet fäster domstolen avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, varför gemensam vårdnad tilldömes av svenska domstolar i så stor utsträckning som möjligt. Något som talar emot den gemensamma vårdnaden är situationer då en förälder anses vara olämplig vårdnadshavare. Det finns ingen entydig definition av vad som krävs för att en förälder ska anses vara olämplig men det kan exempelvis vara någon av följande situationer; …

Hur får jag tag i domar och beslut från domstolar?

Om du vill ha tag i en dom eller ett beslut ska du höra av dig till den domstol som har meddelat domen eller beslutet. Du kan höra av dig via mejl, telefon eller genom att besöka aktuell domstol. Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar, så länge de inte är skyddade av sekretess. Att beställa en dom eller ett beslut kan kosta pengar, det beror på beställningens omfattning och om beslutet eller domen finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. Domstolen informerar alltid om eventuell avgift innan handlingarna skickas ut. Detsamma gäller om du vill beställa …

Måste jag gå till ett polisförhör?

I en brottsutredning har polisen möjlighet att hålla förhör med alla som kan antas lämna uppgifter av betydelse för utredningen. Det är alltså ett ganska lågt krav på vem som får kallas till förhör. Om man blir kallad till ett polisförhör är man skyldig att infinna sig. Om man inte kommer riskerar man att få böter eller att hämtas till förhöret det framgår av rättegångsbalkens regler. Det gäller oavsett om man är misstänkt för brott eller är kallad som vittne. Däremot har du rätt att inte säga någonting under själva förhöret. Detta har vi berört i tidigare nyhetsinlägg. Har man …

Advokaten svarar kring bodelning

Måste jag svara på frågor i ett polisförhör?

Måste jag svara på frågor i ett polisförhör? Under ett polisförhör behöver du inte säga någonting alls. Detta oavsett om du är misstänkt, vittne eller annan.  Om du är misstänkt för brott har du alltid rätt att vara tyst vilket är en uttrycklig rättighet enligt bl.a. Europakonventionen. Du har t o m en rättighet att vilseleda eller ljuga både under en förundersökning och en rättegång.  Däremot är det ett allvarligt brott att ljuga under en rättegång om du har avlagt vittnesed. Om man som vittne ljuger under ed och det kan bevisas så riskerar man att åtalas och straffas för …

Får man besöka rättegångar?

Får man besöka rättegångar? Huvudregeln är att alla förhandlingar i tingsrätten är offentliga vilket innebär att vem som helst får sitta med under en förhandling. Det finns dock undantag till denna regel. Rätten kan besluta både innan och under en förhandling att en del eller hela förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar. Stängda dörrar innebär att inga åhörare får sitta kvar i salen. Undantag kan göras för familjemedlemmar och kontaktpersoner om det accepteras av de inblandade. Det kan finnas flera anledningar till att förhandlingen eller delar av förhandlingen inte ska vara offentlig. Det kan vara uppgifter som styrs av offentlighets- …

Under ett polisförhör behöver du inte säga någonting alls. Detta oavsett om du är misstänkt, vittne eller annan.

Vad innebär umgängesrätt?

Vad innebär umgängesrätt? Umgängesrätt är, som ordet antyder, en rättighet för barnet och avser att trygga barnets rätt att etablera och upprätthålla en god och nära relation till båda sina föräldrar. Frågor om umgängesrätt blir främst aktuellt då barnet stadigvarande bor hos den ena föräldern. Utgångspunkten är då att barnet har umgängesrätt med den andra föräldern. I den bästa av världar kan föräldrar, vid en skilsmässa, gemensamt komma överens om barnets boende och umgänge. Dessvärre träffar vi på Advokathuset Actus ofta föräldrar som inte kan få det att fungera efter en skilsmässa. Hur ofta, eller på vilket sätt, ett barn …