Vad innebär livstids fängelse i Sverige?

Ett fängelsestraff kan dömas ut antingen på viss tid eller på livstid. Ett fängelsestraff kan vara från 14 dagar till livstid.  Livstids fängelse är den svenska lagens strängaste straff och blir aktuellt vid särskilt allvarliga brott. Brott som kan ge livstids fängelse är mord, grovt spioneri, grov mordbrand, grova folkrättsbrott, grov allmänfarlig ödeläggelse, människorov, grovt sabotage samt sjö-, luftfarts- och flygplanssabotage. I praktiken utdöms livstidsstraff enbart vid mord. Trots namnet innebär ett livstidsstraff vanligtvis inte att den dömde tillbringar resten av sitt liv i fängelse. I Sverige är det praxis att livstidsdömda fångar kan ansöka om tidsbegränsat straff efter att …

Är man skyldig att vittna i domstol?

I Sverige gäller en allmän vittnesplikt. Det innebär att du som kallas till en domstol för att vittna i regel är skyldig att göra det. Denna skyldighet är lagstadgad. Vittnen har alltså inte rätt att själva bestämma om han eller hon vill vittna eller inte. Ett vittne kan kallas av olika parter i domstolen. Skyldigheten att vittna gäller oavsett vilket part som kallat vittnet. Vittnesplikten påverkas därmed inte av om det är åklagaren eller försvaret som kallat vittnet, om det gäller ett brottmål. Detsamma gäller om vittnet kallats för att vittna i ett tvistemål. Det är viktigt att komma till …

Domstolen har dömt den tilltalade att betala skadestånd till mig. Hur får jag mitt skadestånd?

Vägen som en brottsutsatt måste gå för att få ut sitt skadestånd kan tyvärr bli lång om gärningspersonen inte frivilligt betalar skadeståndet eller saknar tillgångar.  Skadestånd ska i första hand betalas av gärningspersonen och det ska göras när domen har vunnit laga kraft, d.v.s. tre veckor från att dom har meddelats och den inte överklagats. Bara för att det står i domen att gärningspersonen ska betala skadestånd innebär inte automatiskt att pengarna betalas ut till brottsoffret.  Om flera gärningspersoner har dömts för ett och samma brott är huvudregeln att de svarar solidariskt för skadeståndet, vilket innebär att brottsoffret kan kräva …

Får polisen ljuga i förhör?

En fråga som ofta dyker upp är om poliser i förhör med misstänkta personer har rätt att luras eller helt enkelt att ljuga för att få fram vissa svar. Svaret på frågan är enkel; Poliser får inte ljuga eller agera otillbörligt under förhörssituationer. Detta regleras i 23 kap. 12 § rättegångsbalken där följande framgår; Under förhör må ej i syfte att framkalla bekännelse eller uttalande i viss riktning användas medvetet oriktiga uppgifter, löften eller förespeglingar om särskilda förmåner, hot, tvång, uttröttning eller andra otillbörliga åtgärder. Den som höres må icke förmenas att intaga sedvanliga måltider eller åtnjuta nödig vila. Förhörsledaren (oftast en polis) får …

Kan man alltid överklaga domar och beslut?

Huvudregeln i svensk rätt är att en dom eller ett beslut får överklagas av den som domen eller beslutet rör om avgörandet har gått henne eller honom emot. Överklagandet ska skickas in till den instans som meddelade beslutet eller domen. De kommer sedan att pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid och skickar sedan över överklagandet till nästa instans som avgör om parten har rätt att klaga. Det finns två typer av beslut – slutliga beslut och icke slutliga beslut. Ett slutligt beslut få alltid överklagas om inte annat är föreskrivet. Ett icke slutligt beslut får ibland enbart …

När har jag rätt att få en försvarsadvokat?

I samband med att man underrättas om en brottsmisstanke är polisen skyldiga att informera om ens rättigheter, däribland rätten till en försvarsadvokat. Det innebär att om man skäligen kan misstänkas för brott har man rätt att ha en försvarare från det första förhöret hos polisen till eventuell huvudförhandling i tingsrätt och/eller i hovrätt. I många fall kan man få en försvarsadvokat utsedd som staten betalar, dvs. en offentlig försvarare. Om man vill så får man själv föreslå vilken advokat vem man vill ha som offentlig försvarare. Åklagaren eller polisen vänder sig då till tingsrätten som förordnar en offentlig försvarare. Man …

Hur får jag fotboja?

Den som är dömd till högst sex månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Det är detta som lite slarvigt kallas för ”fotboja”. Så kallad intensivövervakning innebär i praktiken att den dömde får avtjäna sitt straff i hemmet men med en fotboja. Under tiden som detta pågår så kan man bl.a. få studera och arbeta. Frivården som ansvarar för kontrollen beviljar då den dömde att lämna bostaden under vissa tidsperioder. Det är ett absolut krav att personen är alkohol- och drogfri vilket innebär att den dömde är skyldig att lämna blod-, urin-, utandnings eller …

Vad är en tingsnotarie?

En tingsnotarie är en person som efter avslutad juristutbildning fått anställning som notarie vid en tingsrätt eller förvaltningsrätt. Det finns även kombinerad tjänstgöring vilket innebär att man inleder tjänstgöringen med sex månader på en annan myndighet, t.ex. allmänna reklamationsnämnden, Kronofogden, Migrationsverket eller Åklagarmyndigheten för att därefter fortsätta tjänstgöringen vid en domstol. Notarietjänstgöring är inget vanligt jobb då det dagliga arbetet varvas med obligatoriska och frivilliga utbildningar samt studiebesök. Om du har varit på en tingsrätt eller förvaltningsrätt är chansen stor att du kommit i kontakt med en tingsnotarie. Det är tingsnotarien som ropar på mål och kallar parterna till salen, …

Är det tillåtet att lägga upp en integritetskänslig bild på Instagram?

Högsta domstolen har precis en intressant dom gällande spridning av en bild på Instagram. Händelsen ansågs utgöra olaga integritetsintrång. Målet kallas av Högsta domstolen för “Instagrambilden”. En person lade ut en bild från en nyårsfest på sitt Instagramkonto. Bilden föreställde en festdeltagare, som vid tillfället var 17 år, när han i ett påtagligt berusat tillstånd hängde över en toalettstol efter att ha kräkts. Bilden hade tagits utan festdeltagarens vetskap och den lades ut på Instagram utan att han hade samtyckt till det. Högsta domstolen ansåg att bilden var av ett sådant integritetskänsligt slag att festdeltagaren hade ett starkt och berättigat intresse …

Är det olagligt att spela in ett samtal i hemlighet?

Det är tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Det går exempelvis bra att spela in ett telefonsamtal som man själv har med en annan person. Däremot är det olagligt att utan lov spela in samtal mellan andra personer. Brottet heter olovlig avlyssning och det straff som kan utdömas är böter eller fängelse i högst två år. Läs mer här: https://lagen.nu Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Brottmål.