Vad kan jag göra om någon inte lämnar ut min egendom?

I situationer där du exempelvis har lånat ut en viss egendom till en bekant och denne inte lämnar tillbaka egendomen eller när du har separerat från din partner och han eller hon inte låter dig hämta din egendom finns det möjlighet för dig att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

Handräckning

Det finns två olika typer av handräckning. Den vanliga handräckningen regleras i 3 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL) och den särskilda handräckningen regleras i 4 § BFL.

I situationer där du vill att någon ska lämna tillbaka din egendom är det den vanliga handräckningen som blir aktuell. Detta då du vill att någon ska fullgöra något annat än betalning samt att tidpunkten för fullgörelse har inträtt.

Processen vid vanlig handräckning

En ansökan om handräckning gör du hos Kronofogdemyndigheten. Förfarandet är både snabbare och enklare än i domstol. Om motparten inte bestrider ansökan har du ett beslut som kan verkställas av Kronofogdemyndigheten. Om din motpart fortfarande inte lämnar ifrån sig egendomen frivilligt vidtar Kronofogdemyndigheten verkställighetsåtgärder och återtar egendomen genom tvång exempelvis med hjälp av polis.

Har du ansökt om vanlig handräckning och motparten bestrider ansökan kan du begära att Kronofogdemyndigheten överlämnar ärendet till tingsrätten enligt 33 § BFL. Ärendet blir då ett tvistemål i tingsrätten. Parterna kommer i nästa steg att kallas till en muntlig förberedelse för att klargöra omständigheterna i målet samt för att se om parterna kan förlikas. Om parterna når en förlikning kan överenskommelsen stadfästas i en dom som går att få verkställd för det fall motparten inte följer domen.

Om parterna inte når en förlikning under den muntliga förberedelsen kallas parterna senare till en huvudförhandling där domstolen sedan dömer i målet antingen till din eller motpartens fördel. Det som är viktigt att tänka på innan du beslutar dig för att Kronofogdemyndigheten ska överlämna målet till tingsrätten är att du har bevisbördan, exempelvis för att visa att egendomen tillhör dig. Det är även viktigt att ha i åtanke att en process i domstol är betydligt mer kostsam än en process hos Kronofogdemyndigheten.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!