Vad gäller i fråga om makarnas skulder i en bodelning?

Under ett äktenskap råder vardera maken över sin egendom och svarar för sina egna skulder. När äktenskapet sedermera upplöses kan fråga uppkomma kring vad som händer med makarnas skulder i en bodelning. 

Det följer av bestämmelserna i äktenskapsbalken (ÄktB) avseende bodelning att makarnas egendom ska fördelas lika mellan dem. För att åstadkomma en sådan fördelning måste först makarnas andelar i boet beräknas. Det är i samband med denna beräkning som skulderna kommer in i bilden. 

Det följer av 11 kap. 2 § första stycket ÄktB att det vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska göras en avräkning av makens skulder från dennes giftorättsgods (giftorättsgodset är makens egendom med undantag för enskild egendom). Detta innebär att om maken har ett giftorättsgods uppgående till 100 000 kronor och skulder uppgående till 50 000 kronor, ska totalt 50 000 kronor avräknas från giftorättsgodset, vilket lämnar maken med ett giftorättsgods på 50 000 kronor. Denna åtgärd – att avräkna skulderna från giftorättsgodset – kallas för skuldavräkning. Det är efter denna skuldavräkning som makarnas giftorättsgods läggs samman och värdet därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). 

Till huvudregeln om skuldavräkning tillkommer ett par undantag, vilka följer av andra och tredje stycket i ovannämnda bestämmelse. I korthet medför undantagsreglerna att vissa skulder kopplade till enskild egendom (egendom som har gjorts enskild genom t.ex. testamente eller gåvobrev) eller andra särskilda rättigheter (t.ex. rätt till pension från arbetsgivare) inte ska avräknas från makens giftorättsgods. I första hand ska i stället sådana skulder avräknas från den enskilda egendomen eller den särskilda rättigheten i fråga, i andra hand från makens giftorättsgods. För det fall den enskilda egendomen eller den särskilda rättigheten däremot inte täcker skulden, får resterande del av skulden avräknas från giftorättsgodset. 

Som det inledningsvis anfördes svarar makarna för sina egna skulder. Detta medför att den ena makens skulder inte ska påverka den andra maken. Om en make således har ett giftorättsgods uppgående till 50 000 kronor och skulder uppgående till 100 000 kronor, ska totalt 50 000 kronor avräknas från giftorättsgodset, vilket lämnar maken med ett giftorättsgods på 0 kronor. Detta beror på att giftorättsgodset aldrig kan få ett negativt värde. Indirekt påverkas alltså den andra maken av den andra makens skulder då giftorättsgodset sjunker och det blir mindre att dela på, men maken behöver i vart fall inte svara för skulderna.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater fördjupar sig i ditt ärende och ger dig råd anpassade för just din situation är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka mejl eller kontakta oss via vår hemsida.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!