Hur kan man gå till väga med ett gemensamt lån som den andra parten inte betalar?

Fråga kan uppkomma om vad som gäller när två personer har tagit ett gemensamt lån och den ena personen inte betalar sin del av lånet. Det kan t.ex. vara fråga om ett lån som man har tagit gemensamt med sin tidigare partner, men den senare nu undviker att fullgöra sitt betalningsansvar i samband med att amorteringarna förfaller till betalning. Svaret på denna fråga återfinns bl.a. i skuldebrevslagen.

Av 1 kap. 2 § första stycket skuldebrevslagen följer att om ”[…] skuldebrev [är] utfärdat av flere utan förbehåll om delad ansvarighet, svare de en för alla och alla för en för vad förskrivet är”. Vad detta innebär är att båda parterna är ansvariga för hela lånet gentemot borgenären (s.k. solidariskt betalningsansvar). I praktiken innebär detta att borgenären kan välja vem av parterna som denne vill kräva betalning från. En av parterna kan således behöva betala både sin egen och den andres andel.

För den betalande parten finns det dock en s.k. regressrätt i 1 kap. 2 § andra stycket som ger den parten rätt att kräva betalning av den som inte har betalat sin andel (”Där någon av dem betalt gälden, äge han att av varje medgäldenär utkräva dennes andel”). Den som har betalat mer än sin andel får då ett regressanspråk gentemot den andra parten. Detta anspråk omfattar den del som den betalande parten har betalat utöver sin egen andel.

Trots bestämmelsen om att borgenären kan kräva endera parten på betalning ska således lånet i slutändan fördelas mellan parterna på sådant sätt som överenskommits. Om däremot inget har överenskommits gäller som utgångspunkt att ansvaret ska fördelas lika (50/50).

Det kan dock avtalas om en annan fördelning än att parterna ska vara gemensamt ansvariga för lånet gentemot borgenären. Det kan i stället anges att parterna ska ansvara var för sig för en viss andel av lånet, s.k. delad ansvarighet. I ett sådant fall kan inte borgenären kräva någon av parterna på den andra partens andel. 

Om den andra parten inte gör rätt för sig och inte betalar för sin del av skulden, trots eventuella regressanspråk, kan den betalande parten vända sig till kronofogden för hjälp med att driva in betalningen. Om detta inte hjälper kan parten slutligen vända sig till domstol.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!