Vid gemensam vårdnad och växelvist boende – var ska barnet folkbokföras?

När föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet ska barnet folkbokföras hos den förälder som är boendeförälder, se 6 § folkbokföringslagen som föreskriver att barnet ska folkbokföras där den är bosatt. Boendeföräldern är den förälder som barnet har sitt stadigvarande boende hos. Den andre föräldern är då umgängesförälder.

Det finns situationer där barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna, s.k. växelvist boende. I sådana situationer ska barnet vara folkbokfört på adressen där barnet har sin egentliga hemvist, det vill säga där barnet regelmässigt vistas, 7 § folkbokföringslagen. Hemvisten baseras på var barnet regelmässigt får anses tillbringa sin dygnsvila, vilket är hos den förälder där barnet spenderar flest nätter. Är det däremot fråga om ett växelvist boende där barnet bor exakt lika mycket hos båda föräldrarna, s.k. dubbel bosättning, behöver föräldrarna komma överens om en folkbokföringsadress för barnet och anmäla detta till Skatteverket, 7a § folkbokföringslagen. Detta beror på att barnet inte kan vara folkbokfört på två adresser.

Om föräldrarna inte kan komma överens om barnets folkbokföring får detta i stället beslutas genom dom eller avtal. Det kan t.ex. finnas en dom som beslutar om barnets boende och denna ska i så fall ligga till grund för barnets folkbokföring. Det krävs dock att domen har vunnit laga kraft, att föräldrarna följer det som domstolen har beslutat och att det inte finns några uppgifter som går emot det som följer av domen. Skulle det finnas ett avtal som innefattar en överenskommelse mellan föräldrarna kan även denna ligga till grund för barnets folkbokföring. 

För det fall det inte finns någon överenskommelse mellan föräldrarna och inte heller något avtal eller någon dom, ska Skatteverket göra en utredning om barnets egentliga hemvist och folkbokföra barnet i enlighet med detta, se 34 § folkbokföringslagen. Skatteverket gör då en helhetsbedömning utifrån barnets situation. Skatteverket beaktar bl.a. avståndet till barnets skola eller förskola, om barnet har bott i samma bostad oförändrat under en lång tid tillsammans med en vårdnadshavare och om vårdnadshavarens bostad finns i ett område där barnet tidigare har bott. En annan bedömning ska emellertid göras om barnet tillsammans med en av vårdnadshavarna bor kvar i den bostad där familjen senast var folkbokförd tillsammans (ursprungsbostaden). Då ska barnet folkbokföras på denna adress, under förutsättning att barnet inte spenderar mer än 60% av sin dygnsvila hos vårdnadshavaren som flyttat till annan adress.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!