Under vilka omständigheter kan ett barn bli omedelbart omhändertaget?

Beredande av vård

Vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) beslutas av förvaltningsrätt efter att socialnämnd har ansökt om sådan vård. I 2 § LVU framgår det när ett barn ska beredas vård på grund av omständigheter som han eller hon blir utsatt för. Dessa omständigheter avser fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. Om någon av dessa omständigheter medför att det kan finnas en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utvecklig skadas ska vård beredas.

Av 3 § LVU går det att utläsa att även omständigheter där barnet själv utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas kan utgöra en grund för att vård enligt LVU ska beredas. Dessa omständigheter omfattar missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Exempelvis kan den som har dömts till sluten ungdomsvård vid verkställighetens slut fortfarande ha ett uppenbart behov av vård för att inte löpa sådan risk som beskrivits ovan. I sådant fall kan barnet beredas vård enligt 3 § LVU.

Omedelbart omhändertagande

Två krav för omedelbart omhändertagande

I vissa fall kan socialnämnden fatta beslut om omedelbart omhändertagande för beredande av vård enligt LVU. I 6 § LVU finns två krav för att socialnämnden ska få fatta beslut om att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas. Det första kravet är att det ska vara sannolikt att barnet behöver beredas vård med stöd av LVU. Det andra kravet avser att rättens beslut om omedelbart omhändertagande inte kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets hälsa, utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras.

Sannolikhetsbedömningen

Att det ska vara sannolikt att barnet behöver vård enligt LVU innebär att det görs ett antagande om vad som kan komma att ske i framtiden. Antagandet måste ha en viss styrka avseende att det framtida förhållande kan kräva att vård enligt LVU bereds. Det som är svårt att avgöra är vilken styrka antagandet måste anses ha nått. Omständigheterna ska tyda på att de i lagen angivna kraven (2 och 3 §§) avseende beredande av vård är uppfyllda, men det behöver inte heller stå helt klart att så är fallet för ett omedelbart omhändertagande. Det kan inte uppställas samma beviskrav för alla situationer. Vid en akut situation bör det kunna ges mer utrymme för bestämmelsens tillämpning än annars.

Exempelvis kan det anses vara sannolikt att barnet behöver beredas vård om det kommer till socialnämndens kännedom att barnet utsätts för vanvård i hemmet eller påträffas under liknande förhållanden att det är nödvändigt med omedelbara insatser av socialnämnden. Det kan även bli aktuellt med ett omedelbart omhändertagande om ett barn är i omedelbart behov av socialnämndens insatser på grund av brottslig verksamhet. En ytterligare anledning till ett omedelbart omhändertagande kan vara att barnet inte vill medverka till vården.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!