Hur döljer man sina personuppgifter?

All information som kan kopplas till en person utgör personuppgifter. Myndigheter och företag som hanterar uppgifter om privatpersoners namn, adresser, personnummer, bilder och liknande är skyldiga att följa vissa bestämmelser som syftar till att reglera behandlingen av personuppgifter. Privatpersoner som av någon anledning skulle vilja dölja sina personuppgifter kan i vissa fall få skydd från att uppgifterna sprids.

Huvudregeln är att allmänna handlingar så som uppgifter om enskildas personliga förhållanden är offentliga såvida de inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne skulle skadas om uppgiften röjs. Om någon begär ut en allmän handling från en myndighet måste myndigheten alltid göra en sekretessprövning för att se om handlingen inte är skyddad på något sätt. Som privatperson har man möjlighet att ansöka om tre former av skydd för sina personuppgifter, nämligen sekretessmarkeringskyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter.

En sekretessmarkering innebär att den enskildes personuppgifter markeras och att Skatteverket och andra myndigheter informeras om att en prövning måste göras innan uppgifterna lämnas ut. Det föreligger däremot inget absolut förbud att lämna ut uppgifterna även om de är sekretessmarkerade. Skatteverket kan registrera en sekretessmarkering om det finns risk för att du utsätts för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier.

Skyddad folkbokföring innebär att den enskilde tillåts att vara folkbokförd i en kommun där han eller hon egentligen inte bor. Skatteverket registrerar i sådana fall en adress dit den enskilde får sin post. Även andra myndigheter kan se att den enskilde har skyddad folkbokföring. Man kan ansöka om skyddad folkbokföring om det finns särskilda skäl att anta att den enskilde kan bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier.

Enskilda som blivit utsatta för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till liv, hälsa eller frihet kan få fingerade personuppgifter. Personen får då nya identitetsuppgifter så som nytt namn och personnummer.

För företag som hanterar personuppgifter gäller andra regler än för myndigheter. Företag som publicerar personuppgifter innehar vanligtvis ett s.k. utgivningsbevis. Detta innebär att den som publicerar uppgifterna har en grundlagsskyddad rätt att publicera uppgifterna på en databas i enlighet yttrandefrihetsgrundlagen. När en personuppgift lämnats ut av Skatteverket eller någon annan myndighet har myndigheten inte längre kontroll över uppgiften.

Enskilda som vill ta bort personuppgifter som publiceras på hemsidor som har utgivningsbevis har möjlighet att vända sig direkt till den som driver hemsidan och be att uppgifterna tas bort. Innehavaren av utgivningsbeviset är emellertid inte skyldig att ta bort uppgifterna.

Välkommen att ta kontakt med oss på Advokathuset Actus.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!