Vad är en allmän handling?

Du som läser det här har antagligen hört talas om begreppet allmän handling tidigare. Allmänna handlingars offentlighet, även kallat principen om handlingsoffentligheten, är en grundläggande princip i en rättsstat. Principen innebär att allmänheten i regel har rätt att ta del av handlingar som förvaras hos en myndighet. Men vad innebär det egentligen?

Vad som menas men en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges fyra grundlagar. I tryckfrihetsförordningen anges att med handling menas en framställning i skrift eller bild. En handling kan också en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med hjälp av tekniska hjälpmedel. Det innebär att till exempel en ljudinspelning eller en videofilm kan utgöra en handling. Av tryckfrihetsförordningens bestämmelser framgår även att alla handlingar som antingen har upprättats av eller inkommit till en myndighet är allmänna. En handling som en myndighet upprättat blir allmän först när den expedierats. Förenklat kan man säga att det innebär att handlingen är färdigställd. Det finns dock vissa undantag. Till exempel så blir en minnesanteckning som någon på myndigheten upprättat inte en allmän handling.

Enskilda som önskar ta del av en handling har i regel rätt till det. Den som önskar att ta del av en handling har även rätt att få en kopia av handlingen. Myndigheten har då möjlighet att ta ut en avgift för att framställa kopiorna. En begäran om att få ta del av en allmän handling ska alltid hanteras skyndsamt av myndigheten.

Rätten att ta del av en allmän handling kan begränsas om handlingen skyddas av sekretess. Vilka begränsningar som finns i rätten att ta del av en allmän handling anges främst i offentlighets- och sekretesslagen. Att en handling skyddas av sekretess innebär att den är hemlig och att den inte får lämnas ut eller föras vidare. Om en enskild person begär att få ta del av en allmän handling ska myndigheten alltid göra en sekretessprövning för att bedöma om handlingen får lämnas ut eller inte. Om myndigheten beslutar att handlingen inte får lämnas ut har den enskilde alltid rätt att överklaga beslutet. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!