Vad krävs för ett förvaltarskap?

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Av 11 kap. 4 § föräldrabalken utläses att förvaltare ska utses för en person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

En förvaltare som bevakar en persons rätt kan bland annat ansöka om bidrag och andra vårdsinsatser som är nödvändiga för huvudmannen, överklaga beslut eller teckna avtal å huvudmannens vägnar. En förvaltare som sörjer för annans person har i uppdrag att se till att huvudmannen får den vård eller fritid som personen har rätt till. Förvalta egendom innefattar exempelvis betalning av räkningar, budgetsättning och placering av kapital.

Det krävs att personen som är aktuell för ett eventuellt förvaltarskap har ett sådant hälsotillstånd som utgör grundorsaken till hjälpbehovet. Således kan inte förvaltare utses för en person vars hjälpbehov endast grundas på att personen ej behärskar svenska språket. Sjukdomsrekvisitet är i övrigt tämligen vidsträckt, vilket bäst skildras genom ett avgörande från Högsta domstolens där domstolen likställde spelmissbruk med en sådan sjukdom som i vissa fall kan ligga till grund för ett förvaltarskap om övriga rekvisit för förvaltarskapet uppfyllts. 

Förvaltarskap får inte anordnas om den enskildes hjälpbehov kan täckas av ett godmanskap. Den främsta skillnaden mellan godmanskap och ett förvaltarskap är att godmanskapet är frivilligt medan ett förvaltarskap kan utses för en person emot personens egen vilja. Om den enskilde framför ett seriöst samtycke till ett godmanskap och ingenting talar emot att ett godmanskap skulle vara en tillräcklig åtgärd för den enskilde, ska en god man utses i stället för en förvaltare.

Ett förvaltarskap får heller inte anordnas om den enskilde kan få hjälp på ett annat, mindre ingripande sätt. Av förarbeten framgår att det i vissa fall räcker kan räcka med att en person får hjälp genom en banks notariatavdelning, advokat eller annan uppdragstagare.  

Våra medarbetare på Advokathuset Actus har god erfarenhet av förvaltarskapsärenden och kan råd ge Dig som går i tankarna om att ansöka om en god man eller förvaltare för en närstående. Vi kan även bistå Dig som har ett befintligt förvaltarskap med hjälp och råd för att avsluta förvaltarskapet. Kontakta vår byrå genom kontaktformuläret på vår hemsida så hör vi av oss till Dig inom kort! 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Familjerätt.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!