Har jag rätt till grundlagsskadestånd?

Vad är grundlagsskadestånd?
Den 1 augusti 2022 trädde ändringar i 3 kap. 4 § skadeståndslagen i kraft vad gäller rätt till skadestånd när det allmänna har överträtt dina grundläggande fri- och rättigheter i 2 kapitlet i regeringsformen (se prop. 2021/22:229. Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda). Syftet med grundlagsskadeståndet är att främja skyddet för dina fri- och rättigheter som återges i regeringsformen. Tidigare gällde lydelsen grundläggande fri- och rättigheter som skyddas av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Om det allmänna har överträtt dina grundläggande fri- och rättigheter som skyddas av 2 kap. regeringsformen eller Europakonventionen kan du ha rätt till ersättning från staten eller kommunen.

När kan jag få skadestånd?
Skadestånd betalas när det är nödvändigt för att gottgöra dig för överträdelsen som det allmänna har orsakat och som du har blivit utsatt för. Detta innebär att du i första hand ska uttömma andra alternativ innan grundlagsskadestånd kan bli aktuellt. Ett sådant exempel kan vara att överklaga ett beslut som du tycker är fel.

Överträdelsen behöver inte ha skett avsiktligt eller av oaktsamhet. Det måste inte heller ha skett vid myndighetsutövning, även om det oftast så är fallet. En överträdelse kan ske på flera olika sätt, till exempel att svensk lagstiftning inte uppfyller Europakonventionens krav på rättsmedel när dina rättigheter kränks, att domstolen tillämpar lagen på ett sätt som strider mot regeringsformen eller Europakonventionen eller att en myndighet underlåter att ingripa till skydd för dina mänskliga fri- och rättigheter.

Vad får jag ersättning för?
Vad man får ersättning för följer av 3 kap. 4 § 1 st. skadeståndslagen. Staten eller en kommun ska ersätta personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada eller skada på grund av kränkning genom brott, om skadan har uppkommit till följd av att dina grundläggande fri- och rättigheter enligt regeringsformen eller Europakonventionen har överträtts från statens eller kommunens sida. Staten eller kommunen ska även ersätta annan ideell skada som uppkommit till följd av överträdelsen. En sådan ideell skada kan vara kränkning av mindre allvarligt slag såsom negativa reaktioner. Av förarbete till lagen nämns negativa upplevelser och känslor såsom rädsla, förnedring, skam eller maktlöshet (se prop. 2017/18:7, s. 64). I lagkommentaren nämns även förlust av rykte, karriärmöjligheter och relationer (se Bengtsson, Skadeståndslag [1972:207] 3 kap. 4 §, Karnov 2023- 02-24 [JUNO]).

Vi hjälper dig!
Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!