Vad är en framtidsfullmakt?

Självbestämmande blir alltmer viktigare

I takt med att samhället utvecklas och vi lever längre blir frågor om självbestämmande alltmer viktigt. En lösning som används allt oftare är framtidsfullmakter, som innebär att du ger en eller flera personer möjlighet att styra över dina angelägenheter i det fall att du själv, på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat förhållande, varaktigt inte längre har förmåga att ha hand om dina angelägenheter. Det kan röra sig om ekonomiska och personliga angelägenheter.

Varför ska man ha en framtidsfullmakt?

En av fördelarna med att ha en framtidsfullmakt är flexibiliteten. Du kan skräddarsy en framtidsfullmakt efter dina unika behov och önskemål. Genom en framtidsfullmakt kan du både ange befogenheter och begränsningar som medföljer av framtidsfullmakten. Det ger en hög grad av kontroll och möjliggör en personlig prägel på den framtida beslutandeprocessen.

En annan fördel är tryggheten för dig och dina närstående. Genom att du i förväg klargör vilka önskemål du har kan du undvika att hamna i komplicerade situationer där främmande förmyndare eller rättsliga processer tar över. Detta främjar en värdig och respektfull behandling av dig som individ och dina önskemål i händelse av att du själv blir oförmögen att fatta beslut åt dig själv.

Även om du är gift behövs en framtidsfullmakt då gifta par inte per automatik får rätt att juridiskt företräda varandra om den ena skulle bli oförmögen att fatta egna beslut. Om ni vill skriva framtidsfullmakt gentemot varandra behöver ni upprätta varsin framtidsfullmakt.

Vem kan vara fullmaktshavare?

Det är du som bestämmer vem som ska vara fullmaktshavare. Det kan vara vem som helst, men oftast brukar det vara en partner, familjemedlem eller nära vän. Du kan även utse flera personer.

Du kan även utse någon som ska granska fullmaktshavaren inom ramen för din framtidsfullmakt. En sådan granskare kan begära att fullmaktshavaren redovisar vad den har gjort.

Fullmaktshavaren får inte ha motstridiga intressen till dig, det vill säga vara jävig. Ett exempel är om din partner är fullmaktshavare och ni äger en bostad tillsammans. Om din partner gör bedömningen att ni inte kan bo kvar i den gemensamma bostaden kan inte han eller hon sälja din andel i bostaden. Detta kan lösas genom att tillfälligt utse en god man enbart för bostadsförsäljningen. Det är tingsrätten som utser en god man. Ett annat alternativ är att utforma framtidsfullmakten på ett sådant sätt att det finns en ersättare till din partner i händelse av jäv.

När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

Framtidsfullmakten börjar gälla när du inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Det är fullmaktshavaren som gör bedömningen när han eller hon anser att du inte är i stånd att sköta dina angelägenheter. Detta kan prövas i domstol.

Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig?

Lag om framtidsfullmakter (SFS 2017:310) reglerar vad som krävs för att en framtidsfullmakt ska bli giltig. För att en framtidsfullmakt ska vara giltig måste den uppfylla följande krav:

  • Du som utfärdar framtidsfullmakten måste vara över 18 år och ha full förmåga att fatta egna beslut vid tidpunkten för upprättandet av framtidsfullmakten (3 §)
  • Fullmakten måste vara skriftlig och undertecknandet måste bevittnas av två personer. Vittnena ska även skriva under och intyga att du har skrivit under handlingen. Vittnena ska förutom sin signatur även nedteckna sina yrken och hemvist. Vittnen får inte vara fullmaktshavare, vara under 15 år eller på grund av psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Vittnen får inte heller vara din make, sambo, syskon, barn, föräldrar eller under vissa förutsättningar din svåger (4 §)
  • Det ska tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller (5 §)

En framtidsfullmakt ska alltid kunna visas i original när den används.

När upphör en framtidsfullmakt att gälla?

Du kan när som helst återkalla framtidsfullmakten så länge du har full förmåga att fatta egna beslut. En framtidsfullmakt kan upphöra att gälla om fullmaktshavaren inte bedömer att den är nödvändig, om en god man eller förvaltare har utsetts, överförmyndarnämnden beslutar att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får användas eller om du som har skrivit framtidsfullmakten försätts i konkurs.

Du kan välja att antingen skriva en framtidsfullmakt på egen hand eller ta hjälp av oss på Advokathuset Actus. Många väljer att ta hjälp av en jurist för att känna sig trygga att framtidsfullmakten är skriven på rätt sätt och uppfyller alla krav som lagen ställer på en framtidsfullmakt.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!