Vad är familjerätten?

Familjerätten är en avdelning inom kommunen som bistår enskilda och andra myndigheter i familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende, umgänge, faderskap och adoptioner. Insatserna från Familjerätten är inte belagda med några avgifter.

Familjerätten kan bland annat erbjuda samarbetssamtal för föräldrar som är skilda, har separerat eller föräldrar som aldrig har levt tillsammans. Samtalen är frivilliga och sker på initiativ av föräldrarna. Vid samarbetssamtalen ska alltid barnens bästa vara i fokus.

Samarbetssamtalen har som mål att möjliggöra för föräldrarna att komma överens i frågor som rör deras gemensamma barn samt att hitta hållbara former för kommunikation och samarbete, utan konflikter. I frågor kring vårdnad, boende och umgänge kan Familjerätten vara behjälpliga med att upprätta avtal mellan föräldrarna. Avtalet ska sedan godkännas av Socialnämnden i aktuell kommun. Ett godkänt avtal är juridiskt bindande likt en dom eller ett beslut av domstolen.

Föräldrar som inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina barn har alltid möjligheten att vända sig till tingsrätten för att få ett domstolsbeslut. Inte sällan tar tingsrätten då hjälp av Familjerätten för att göra en utredning kring vilken vårdnadsform, boendeform och umgängesform som är det bästa för barnen. Familjerätten håller då flera samtal med respektive förälder och gör hembesök. Familjerätten samtalar även med barnen i den mån det är lämpligt i förhållande till deras ålder och mognad. Familjerätten samtalar även med referenspersoner, exempelvis barnens lärare i skolan. Familjerätten kontrollerar även föräldrarnas förekomst i socialregistret och, om skäl finns, belastningsregistret.

Utredningen syftar till att ge domstolen underlag att bedöma vad som är bäst för barnen och utredningen avslutas med en bedömning och ett förslag till beslut. Förslaget till beslut är dock inte bindande för domstolen. Föräldrarna får alltid läsa igenom utredningen och komma med synpunkter innan utredningen skickas till tingsrätten.

Familjerättens förslag till beslut kan vara att vårdnaden fortsatt ska vara gemensam eller om den ena föräldern bör tillerkännas ensam vårdnad, vart barnen ska bo och i vilken omfattning barnen ska träffa den förälder som barnen inte ska bo hos. Familjerätten kan även föreslå att barnens ska ha växelvis boende, d.v.s. att de ska bo lika mycket hos båda föräldrarna.

Vid familjerättens samarbetssamtal, och eventuella utredningssamtal under en vårdnadsutredning, har man inte ombud närvarande vid samtalen, men Advokathuset Actus kan givetvis erbjuda rådgivningar innan, under tiden eller efter samtalen hos Familjerätten.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Familjerätt.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!