Vad kostar det att anlita en Advokat?

Kostnaden för en Advokat beror helt på vilken typ av advokattjänst som man söker. När det gäller brottmål, det vill säga när någon är utsatt eller misstänkt för brott, så gäller speciella regler. Om man har fått en offentlig försvarare (en försvarsadvokat) så får denne normalt sett betalt enligt den s.k. rättshjälpstaxan vilket under år 2020 uppgår till 1.404 kr exkl. moms. Oftast så står staten försvararkostnaden men om den misstänkte senare döms i en rättegång samt att han har god ekonomi så kan han bli ålagd att helt eller delvis betala kostnaden för advokaten.

Den s.k. rättshjälpstaxan styr också advokatens arvode i de fall då advokaten är rättshjälpsbiträde. Det gäller främst vårdnadsmål och tvistemål där den som anlitar advokaten har begränsade ekonomiska möjligheter att betala advokatkostnaden.

I övriga typer av mål så finns det ingen standardiserad prislista för advokattjänster. Advokaten ska i sitt arvode väga in en rad faktorer, bland annat hur lång tid ett ärende kommer att ta samt hur komplicerat det är. Enligt god advokatsed så ska arvodet som debiteras vara skäligt.

I samband med att man anlitar en advokat bör man alltid undersöka möjligheterna att få rättsskydd (eller rättshjälp). Rättsskydd innebär att ett försäkringsbolag betalar en viss del av advokatkostnaden oavsett utfallet i själva tvisten.

Trots att kostnaden för att anlita en advokat ibland kan ses som hög så är det generellt sett lönsamt att ta hjälp av en advokat. Skälet är att tvisten som man söker biträde i ofta uppgår till betydande belopp samt att det för en privatperson kan vara praktiskt omöjligt att tolka avtal eller att på egen hand driva en civilrättslig process. I en civilprocess får enligt huvudregeln den part som förlorar målet – förutom att stå sina egna kostnader – även betala motpartens rättegångskostnader. Det kan därför bli en väldigt dyr historia att förlora en civilprocess. Vad gäller brottmål så blir man, i allvarligare brott, tilldelad en Advokat oavsett man önskar det eller ej. I mindre allvarlig brottslighet har man möjlighet att anlita en privat försvarare som tar betalt enligt överenskommelse om domstolen anser att det är obehövligt med en offentlig försvarare.

Om du är osäker så ska du alltid fråga din nuvarande eller tilltänkta Advokat.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!