Vilka olika statusförklaringar finns det för de som söker uppehållstillstånd i Sverige och vad gäller allmänt för att erhålla olika statusförklaringar?

Uppehållstillstånd på grund av asylskäl beviljas för närvarande den som förklaras vara flykting eller alternativt skyddsbehövande. Tidigare har det varit möjligt att få stanna i Sverige som övrigt skyddsbehövande. Denna statusförklaring tillämpas inte för tillfället, vilket framgår av dem tillfälliga lagen som har varit gällande i Sverige sedan den 20 juni 2016.

Vem är flykting?
En flykting är en person som tvingas fly för att den har en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Dessutom krävs att personen inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd.

Bedömningen om välgrundad fruktan är individuell och framåtblickande vilket innebär att man med hjälp av sakligt påvisbara fakta sammantaget med subjektiva berättelser från sökanden ska fastställa om personen riskerar att utsättas för den fruktade faran vid ett återvändande till hemlandet. Förföljelse begreppet är odefinierat. Utifrån praxis, doktrin och internationella konventioner framgår dock att det krävs en väsentlig kränkning av en persons mänskliga rättigheter för att personen ska anses vara utsatt för förföljelse. Övergreppen, eller de befarade övergreppen måste vara allvarliga i sin natur och ha skett vid upprepade tillfällen.

Sökandens möjlighet till hemlandsskydd innebär att en sökande som inom hemlandets olika regioner eller områden kan söka effektivt skydd av staten eller organisationer som kontrollerar betydande del av statens territorium, i första hand ska göra det.

Vem är alternativt skyddsbehövande?
Bedömningen för alternativt skyddsbehövande bygger i stort sett på samma komponenter som för flykting med några undantag. Istället för välgrundad fruktan samt att förföljelsen härrör från någon av de skyddsgrunderna som gällde för flykting (kön, religion etc.) krävs för att erhålla status som alternativt skyddsbehövande att man har grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt, och inte kan begagna sig hemlandets skydd.

Risken måste vara riktad mot sökande personligen och det måste finnas en sannolikhet i att
personen riskerar att utsättas för sådan behandling. Det får sålunda inte röra sig om enbart en
misstanke om risken eller en teoretisk risk. I övrigt gäller samma krav som för flykting.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!