Begära avgörande av en myndighet

Enskilda som väntar på beslut från en myndighet kan ofta behöva vänta länge. Långa väntetider kan uppstå trots att alla svenska myndigheter omfattas av ett skyndsamhetskrav. Enligt förvaltningslagens bestämmelser, som gäller vid handläggning av förvaltningsärenden hos svenska myndigheter och domstolar, ska alla ärenden handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Det innebär att en myndighet som handlägger ett ärende måste avgöra ärendet så fort som möjligt samtidigt som det är viktigt att beslutet blir korrekt. 

Trots detta krav kan väntetiden hos flera svenska myndigheter bli lång och uppgå till flera månader, eller ibland till flera år. För att motverka långa handläggningstider infördes en ny bestämmelse i 2017 års förvaltningslag som gör det möjligt för enskilda att i vissa fall begära att myndigheten ska avgöra deras ärende. 

Enligt denna bestämmelse kan den som är part i ett ärende som inte har avgjorts på sex månader lämna in en skriftlig begäran om att få ärendet avgjort. Myndigheten har då fyra veckor på sig att antingen avgöra ärendet eller avslå begäran. Om myndigheten avslår begäran måste de lämna en motivering till varför ärendet inte kan avgöras. Ett beslut att avslå en sådan begäran kan därefter överklagas hos en domstol eller annan myndighet som är behörig att pröva överklagandet. Om överinstansen bedömer att den beslutande myndigheten dröjt för länge med sitt avgörande kan den förelägga myndigheten att avgöra ärendet inom en viss tid.

En begäran om att få ärendet avgjort kan endast göras en gång per ärende. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!