Vad innebär LVU?

Föräldrar har alltid det huvudsakliga ansvaret för att ett barn växer upp i en trygg och sund miljö. Men om socialtjänsten misstänker att ett barn far illa ska de inleda en utredning för att bedöma om barnet har behov av hjälp och stöd. Om socialtjänsten konstaterar att det finns ett vårdbehov ska det i första hand tillgodoses inom ramen för Socialtjänstlagen, SoL, som bygger på frivillighet och samtycke. Om föräldrarna eller barnet själv tackar nej till frivilliga insatser kan åtgärder enligt lagen om tvångsvård, LVU, bli aktuella. Enligt 1 § LVU ska vad som är bäst för den unge vara avgörande vid alla beslut enligt LVU.

Ett barn kan beredas vård med stöd av LVU på grund av brister i hemförhållandena.  Det kan bland annat röra sig om fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet och det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (se 2 § LVU).

Ett barn kan även beredas vård med stöd av LVU på grund av eget beteende, om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende (se 3 § LVU).

I ärenden som rör beredande av vård enligt 2 och 3 §§ samt vid omedelbara omhändertaganden förordnas ett offentligt biträde för både den unge och för den unges vårdnadshavare. Det är den domstol som handlägger ärendet som förordnar biträdet men som part har du möjlighet att önska vem som ska biträda dig. Ibland kan det även vara skönt att prata med en jurist eller advokat innan en process om LVU har inletts. Det offentliga biträdet (ombudet) hjälper både vårdnadshavare och den unge att skriftligen bemöta det omedelbara omhändertagandet samt att föra parts talan vid huvudförhandlingen som normalt sett sker drygt en månad efter det omedelbara omhändertagandet.

Om domstolen bestämmer att det ska vara vård med stöd av LVU så ska nämnden och socialtjänsten löpande pröva behovet av vård med stöd av LVU men i vart fall så finns möjlighet att begära omprövning av vården var sjätte månad. Den som önskar omprövning bör då begära detta skriftligen så att det genomförs en ny utredning och därefter kan domstolen pröva saken om någon önskar det

Vi som jobbar på Advokathuset Actus har stor erfarenhet inom detta område och kan erbjuda rådgivning i alla frågor som rör LVU samt socialrätt.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!