Kan socialtjänsten omhänderta mitt barn?

Svaret är Ja, det är möjligt om vissa förutsättningar är uppfyllda. Staten har ett ansvar att verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. I de fall socialtjänsten bedömer att ett barns grundläggande behov allvarligt åsidosätts ska socialtjänsten ingripa för att skydda barnet. Ingripandet från socialtjänstens sida kan se olika ut beroende på situationen i det särskilda fallet. Om socialtjänsten bedömer det nödvändigt att omhänderta barnet så kan socialtjänsten omhänderta barnet omedelbart.

Socialtjänstens ingripande i dessa fall kan antingen ske i enlighet med den frivilliga lagen socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) i de fall vårdnadshavaren eller den unge (när denne har fyllt 15 år) samtycker till vården. Om vårdnadshavaren eller den unge (när denne har fyllt 15 år) motsätter sig den vård socialtjänsten har bedömt vara nödvändig i aktuellt fall kan socialtjänsten, emot vårdnadshavarens och den unges vilja, ansöka om vård enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Grunden för ett omhändertagande med stöd av LVU är brister i omsorgen (2 §) eller barnets eget beteende (3 §). Det kan vara otydligt varför ett barn ska omhändertas och det händer att socialtjänsten presenterar otillräckliga utredningar till grund för den aktuella vården. I vissa kan handlar det också om rättsliga bedömningar som för en icke-jurist kan vara svåra att bedöma. Dessutom är processen naturligtvis extremt mentalt påfrestande eftersom barn är det viktigaste som föräldrar har.

Våra medarbetare på Advokathuset Actus har god erfarenhet av att hantera ärenden av detta slag. Vi rekommenderar den som befinner sig i en situation där vård enligt SoL har inletts att omgående kontakta oss för att diskutera hur ärendet på bästa vis kan hanteras. Detsamma gäller när någon har fått information om att socialtjänsten överväger eller har inlett ett omhändertagande med stöd av LVU.

En förälder som får sitt barn blir tvångsomhändertaget enligt LVU har rätt till en kostnadsfri Advokat eller jurist som biträde i målet. Detta kallas för ett offentlig biträde. Föräldern kan välja vilken advokat eller jurist de vill ha som offentligt biträde i ärendet och ska tidigt i processen framföra sina önskemål till socialtjänsten eller Förvaltningsrätten.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!