Vad innebär en framtidsfullmakt?

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

En fullmakt medför en rätt att företräda någon annan. Den som lämnar fullmakten, dvs. den som fullmakten gäller för, kallas oftast för fullmaktsgivare. Den som får fullmakten kallas för fullmaktstagare. Fullmaktstagarens befogenhet och behörighet påverkas av hur fullmakten är utformad.

En framtidsfullmakt är en särskild typ av fullmakt som först blir giltig när fullmaktstagaren av någon anledning är ur stånd att ta tillvara sin rätt.

En framtidsfullmakt kan, precis som en vanlig fullmakt, utformas på olika sätt. För framtidsfullmakter finns dock vissa särskilda krav som måste vara uppfyllda för att den ska bli giltig. Dessa regler finns i lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Framtidsfullmakter får endast omfatta fullmaktsgivarens ekonomiska och personliga angelägenheter. Det är upp till fullmaktsgivaren att avgöra om fullmakten ska vare generell eller om den endast ska avse någon specifik egendom, vissa typer av frågor eller om den ska avgränsas på något annat sätt.

Det som är utmärkande för en framtidsfullmakt är att den träder i kraft om fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något likande förhållande inte längre kan ta hand som det som fullmakten avser. Framtidsfullmakten ger därmed fullmaktsgivaren en möjlighet att i förväg utse en eller flera personer som ska företräda honom eller henne när personen inte längre kan göra det själv. En framtidsfullmakt kan därmed bidra med en känsla av trygghet inför framtiden för det fall något oväntat skulle hända.

Till skillnad från en vanlig fullmakt måste en framtidsfullmakt vara skriftlig för att gälla. Ytterligare ett krav är att undertecknandet av framtidsfullmakten måste bevittnas av två personer. Därutöver måste det framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktstagare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och vilka andra villkor som eventuellt ska gälla.

Utgångspunkten är att fullmaktstagaren ska bedöma om fullmaktsgivaren är ur stånd att ta hand om sig själv och sin egendom och om framtidfullmakten därmed träder i kraft. Det är också möjligt att införa ett villkor om att ikraftträdandet ska prövas av en domstol.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Familjerätt.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!