Vad händer om man inte kommer till domstolen?

Det är domstolen som ansvarar för att samtliga parter och övriga aktörer kallas till förhandling i domstolen. Domstolarna är beroende av att samtliga parter, vittnen, tolkar och övriga aktörer som kallats deltar i rättegången. Det händer emellertid att personer som kallas till domstolen inte kommer. Vad konsekvensen blir av att en person inte kommer varierar beroende på vad det rör sig om för typ av mål samt på övriga omständigheter, t.ex. vad domstolen informerat parterna om i förväg. Ofta behöver domstolen ställa in förhandlingen och kalla samtliga parter och aktörer till ett nytt tillfälle. 

Nedan följer en översiktlig redogörelse för vad som händer när någon som kallats till domstolen inte kommer i brottmål och tvistemål.

I brottmål kan domstolen i vissa fall avgöra målet även om den tilltalade inte kommer till förhandlingen. Detta är möjligt om brottet som den tilltalade åtalas för inte kan leda till ett längre straff än sex månader. Om det inte är möjligt att avgöra målet utan att den tilltalade närvara kan domstolen döma ut ett vite, dvs. en slags straffavgift, som den tilltalade behöver betala. Domstolen kan också bestämma att den tilltalade, med hjälp av polis, ska hämtas till förhandlingen. I vissa fall kan personen omhändertas eller häktas. Målsäganden kan också tvingas betala vite och bli hämtad av polis till förhandlingen. Målsäganden kan emellertid inte bli omhändertagen eller häktad om han eller hon inte följer domstolens kallelse. 

I dispositiva tvistemål har parterna självklart möjlighet att närvara personligen. Parterna har även möjlighet att närvara genom ombud. Parten behöver då inte närvara personligen. Om en part uteblir från en muntlig förberedelse eller en huvudförhandling i ett dispositivt tvistemål kan den andra parten begära att domstolen meddelar en tredskodom. Det innebär att partens yrkanden beviljas i sin helhet. Om tredskodom meddelas kan den parten som inte kom begära återvinning. 

Om käranden i ett indispositivt tvistemål inte kommer till en förhandling kan domstolen besluta att målet skrivs av och att kärandens ansökan inte prövas i sak. Om svaranden inte kommer kan domstolen utdöma vite eller besluta om hämtning. Domstolen har även möjlighet att i vissa fall avgöra ärendet trots att svaranden inte kommer. 

Även vittnen som kallats är skyldiga att komma till domstolen. Vittnen kan liksom parterna i målet bli skyldiga att betala vite eller bli hämtade till förhandlingen om de inte kommer.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!