Vad har en advokat för utbildning och vad krävs för att bli advokat?

Det ställs idag höga krav på vem som får bli Advokat i Sverige och endast den som är antagen som ledamot av Advokatsamfundet i Sverige får kalla sig för Advokat. Detta är något som kallas för en skyddad titel och regleras i lag.  

Reglerna för att kunna beviljas inträde i Advokatsamfundet framgår av Rättegångsbalkens 8 kap. 2 § samt Advokatsamfundets stadgar. 

För att bli Advokat måste man först och främst genomgå en juristutbildning och i förlängningen ta juristexamen, något som förr kallades för jur. kand, vilket är en förkortning av juris kandidatexamen. 

Utbildningen är nästan fem år lång och ska ge studenten en omfattande kompetens inom de olika juridiska områden som finns. Utbildningen omfattar allt från miljö-, försäkrings- och upphovsrätt, till, de kanske för allmänheten mer välkända, straffrätt, familjerätt och affärsjuridik. 

Efter avlagd juristexamen måste juristen arbeta minst tre år med kvalificerad juridisk verksamhet. Oftast sker detta genom arbete som biträdande jurist vid en advokatbyrå, men det finns också de som bedriver egen verksamhet. 

Andra anställningar har också genom åren bedömts som värdefulla för en blivande Advokat och kan efter ansökan från juristen ligga till grund för att Advokatsamfundet ska medge undantag, dispens, från treårskravet. Det kan vara arbete som t.ex. åklagare eller tingsnotarie vid en domstol. En utgångspunkt är då att dispens som högst kan beviljas med ett år från treårskravet och den arbetade tid som ligger till grund för beräkningen är en tredjedel av den faktiska arbetstiden. 

Juristen behöver också genomgå Advokatsamfundets utbildning för advokatexamen med godkända resultat. Utbildningen består av tre delkurser och den avslutas med två prov, ett muntligt och ett skriftligt. 

Vid ansökan om inträde i Advokatsamfundet måste också den sökande ha hemvist (vanligtvis orten där man bor) i Sverige eller annan stat inom EU, EES eller Schweiz.  

Slutligen ställs ett krav på lämplighet och redbarhet och juristen förväntas då redovisa för Advokatsamfundet samtliga advokater, domstolar och andra myndigheter som denne haft kontakt med i sin yrkesverksamhet. Advokatsamfundet kommer därefter kontakta dessa och be dem uttala sig om juristen lämplighet. 

Om juristen alltså avlagt juristexamen, arbetat tillräckligt lång tid, genomgått samtliga utbildningar hos Advokatsamfundet (med tillhörande prov) och slutligen visat sig lämplig för yrket, kan denne till slut få möjlighet att kalla sig för Advokat. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!