Hur länge kan man sitta häktad?

Sverige finns egentligen ingen absolut tidsgräns som föreskriver hur länge en person kan sitta häktad. Sverige har länge kritiserats för bl.a. långa häktningstider. Därför var det angeläget att nya bestämmelser om häktningstider antogs och trädde i kraft den 1 juli 2021. Regeringen motiverade i förarbetena att de nya bestämmelserna om häktningstider avsåg bidra till en ökad rättssäkerhet och till att barnperspektivet får större genomslag.

De nya häktningsreglerna stadgas i 24 kap. 4 a § rättegångsbalken (1942:740) och 23 a § Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Av den förstnämnda bestämmelsen utläses att en misstänkt som huvudregel får vara häktad en sammanhängande tid om högst nio månader fram till dess att åtal har väckts. Den sistnämnda bestämmelsen omfattar personer som inte har fyllt arton år när häktningsbeslutet verkställs hittas i. Enkelt uttryckt är huvudregeln för den som inte har fyllt 18 år personen får vara häktad en sammanhängande tid om högst tre månader fram till dess att åtal har väckts.

Således finns det numera bestämmelser vari föreskrivs hur länge vuxna respektive omyndiga får vara häktade som misstänkta för brott. I lagen föreskrivs dock undantag som möjliggör längre häktningstider än tre respektive nio månader. Det stadgas att rätten, på begäran av åklagaren, får besluta att häktningstiden får överskridas om det finns synnerliga skäl till att häktningstiden överskrids.

Lagstiftaren har i förarbetena utvecklat vad som utgör synnerliga skäl till överskridande av häktningstiden. Av förarbetena framgår att synnerliga skäl kan föreligga bl.a. om straffvärdet för det misstänkta brottet är högt och brottet är särskilt svårutrett, t.ex. pga. internationella kopplingar eller för att brottet utgör en del av organiserad eller gängrelaterad brottslighet. Vidare stiftas i lagförarbetena att häktning för nya brott eller den häktades avsiktliga försök att dra ut på häktningstiden kan utgöra synnerliga skäl. Däremot ska den häktades rätt att tiga inte ses som ett skäl att förlänga häktningstiden. Prop. 2019/20:129 s. 54 f.

Sammanfattningsvis ska en misstänkt över 18 år som huvudregel häktas i högst nio månader och en misstänkt under 18 år häktas i högst tre månader, i väntan på att åtal ska väckas. Om synnerliga skäl föreligger kan dock häktningstiden förlängas. Det finns ingen bortre gräns för hur mycket häktningstiden han förlängas om sannolika skäl föreligger utan en proportionalitetsbedömning görs av domstolen i varje fall.

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!