Hur länge kan man sitta i förvar?

Frågor om förvar regleras i 10 kap. utlänningslagen. Sammanfattningsvis kan både barn och vuxna tas i förvar på något olika grunder. Frågan om hur länge en vuxen kan sitta i förvar är nära sammankopplad med grunden för vederbörandes förvarstagning. Tiden en vuxen kan behöva sitta i förvar beror nämligen på grunden för förvarstagningen. 

En utlänning som är vuxen och som vägrar medverka i utredningen om utlänningens rätt att stanna i Sverige får hållas i förvar endast i 48 timmar. Denna tid kan till skillnad från övriga förvarstider för vuxna inte förlängas. 

En utlänning som är vuxen kan även hållas i förvar om det är nödvändigt för att säkerställa utlänningens identitet vid ankomsten till Sverige eller om det är sannolikt att utlänningen kommer avvisas eller utvisas. I dessa situationer får en person inte vara förvarstagen längre tid än två veckor, om det inte finns synnerliga skäl för längre tid. 

En utlänning som är vuxen kan även hålls i förvar i väntan på genomförande av ett beslut om avvisning eller utvisning. En förutsättning till förvarstagning i denna situation är att det finns en risk att utlänningen bedriver brottslig verksamhet i Sverige, avviker, håller sig undan eller på annat sätt hindrar verkställigheten. Huvudregeln är att vederbörande ska sitta inlåst i högst två månader på nyssnämnda grunder. Om det finns synnerliga skäl kan personen behöva sitta i förvar i totalt tre månader. I fall där någon inte vill samarbeta för att beslutet om utvisning eller avvisning ska kunna verkställas kan personen behöva sitta i förvar i tolv månader. 

En vuxen som utvisas av allmän domstol på grund av brott kan hållas i förvar betydligt längre tid än ovan nämnt. Migrationsöverdomstolen har i ett avgörande meddelat att synnerliga skäl för fortsatt förvar förelåg trots att den förvarstagne varit i förvar i två år och åtta månader. 

Barn får tas i förvar på lite andra grunder än vuxna. Ett barn får bland annat tas i förvar om risken att barnet undandrar sig en verkställighet som inte bör fördröjas eller om det vid tidigare försök inte visat sig tillräckligt att barnet ställs under uppsikt. Barn får aldrig hållas i förvar längre tid än 72 timmar eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare 72 timmar. 

Sammanfattningsvis kan både barn och vuxna tas i förvar på olika grunder. Grunderna för förvarstagningen är ofta avgörande för hur lång tid en vuxen behöver sitta i förvar. Barn får däremot aldrig hållas i förvar längre tid än totalt sex dygn. 

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka mejl eller kontakta oss via vår hemsida.

Advokathuset Actus finns i VästeråsEskilstunaÖrebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Migrationsärenden.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!