Säkerhetsläget i Afghanistan innebär ökade möjligheter till uppehållstillstånd

På grund av den drastiska händelseutvecklingen som ägt rum i Afghanistan sedan talibanernas maktövertagande under sommaren 2021 har säkerhetsläget i landet varit mycket ovisst. Mot bakgrund av den pågående konflikten fattade Migrationsverket beslut i juli 2021 om att tillfälligt stoppa alla lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut till Afghanistan. Migrationsverket fattade även beslut om ett tillfälligt beslutsstopp i alla pågående asylärenden gällande Afghanistan.

Migrationsverket har nyligen meddelat ett nytt rättsligt ställningstagande gällande det aktuella säkerhetsläget i Afghanistan. Ställningstagandet är baserat på en rapport som publicerades av Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) i november 2021. Rapporten behandlar bland annat den allmänna säkerhetssituationen i landet, situationen för personer som hör till vissa särskilt utsatta grupper, möjligheterna till myndighetsskydd och möjligheterna att söka internflykt i landet.

Genom EASO:s rapport har informationsläget förbättrats, vilket lett till att Migrationsverket nu bestämt sig för att återuppta beslutsfattandet i afghanistanärenden. Alla asylärenden gällande Afghanistan ska från och med nu bedömas mot bakgrund av den landinformation som framgår av EASO:s rapport och annan uppdaterad landinformation. Som tidigare måste dock Migrationsverket göra en individuell bedömning och pröva varje individs skyddsbehov enskilt. Det går därför inte att uttala sig generellt om vilka möjligheter som asylsökanden från
Afghanistan har att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Enligt det nya rättsliga ställningstagandet gäller dock som utgångspunkt att internflykt inte är ett alternativ i Afghanistan och att internflykt endast kan bli aktuellt i vissa undantagssituationer.

I samband med att Migrationsverket kommer återuppta arbetet med att fatta beslut i afghanistanärenden kommer även arbetet med att verkställa tidigare meddelade avvisnings- och utvisningsbeslut att återupptas. En viktig skillnad som följer av det nya rättsliga ställningstagandet är att den utvecklade säkerhetssituationen kan utgöra en ny omständighet som inte har kunnat åberopas tidigare. Det innebär att Migrationsverket kan bevilja en ny
prövning för den som tidigare fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut.

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!