Vad innebär den slopade ungdomsrabatten?

Den så kallade ”straffrabatten” för unga lagöverträdare (även kallad för “ungdomsrabatten”) framgår av 29 kap. 7 § Brottsbalken (BrB). Ungdomsrabatten innebär i korthet att unga personer som döms för ett brott erhåller ett lindrigare straff än en vuxen person. Bestämmelsen omfattar unga personer i åldern 15 år till dagen de fyller 21 år. Lagen har dock ändrats för unga över 18 år i skärpande riktning från och med den 2 januari 2022. Det är endast brott som ägt rum från och med denna dag som omfattas av de nya reglerna. Lagändringen slopar sålunda delvis ungdomsrabatten, men vad betyder det?

Ungdomsrabatten har slopats för lagöverträdare i åldern 18–20 år vid allvarlig brottslighet. Med allvarlig brottslighet menas brott som har ett minimistraff på ett år men även brottslighet där brottets straffvärde uppgår till fängelse i ett år eller mer. Några exempel på sådana brott är våldtäkt (6 kap. 1 § BrB), grov misshandel (3 kap. 6 § BrB) och grovt rån (8 kap. 6 § BrB). Samma regler gäller även vid försök-, förberedelse och stämplingsbrott. Vid mindre allvarlig brottslighet och i situationer där gärningsmannen är mellan 15–17 år är lagregleringen oförändrad och ungdomsrabatten alltjämt tillämplig. 

Lagändringen innebär således att exempelvis en 18-åring som gjort sig skyldig till ett grovt rån (8 kap. 6 § BrB) i allmänhet ska dömas som en vuxen lagöverträdare. Om en 16-åring begår samma brott ska personen dock ha rätt till ungdomsrabatt eftersom lagändringen inte gäller för lagöverträdare mellan 15–17 år. Detsamma gäller om en 18-åring begår ett mindre allvarligt brott, exempelvis stöld (8 kap. 1 § BrB) eller bedrägeri (9 kap. 1 § BrB). 

I de situationer där ungdomsrabatten kvarstår varierar storleken på straffrabatten beroende på lagöverträdarens ålder vid brottstillfället. För att beräkna ungdomsrabatten måste rätten först bestämma brottets straffvärde. Straffvärdet baseras bland annat på brottets svårhet, kränkning och skada (29 kap. 1–3 §§ BrB). Med straffvärdet som grund ska därefter vissa omständigheter som är kopplade till gärningsmannens personliga förhållanden (exempelvis gärningsmannens hälsa) och dennes agerande i övrigt efter brottet tas i beaktande (29 kap. 5 § BrB). Efter dessa steg ska rätten avgöra till hur stor del straffvärdet ska sättas ned, med hänsyn till lagöverträdarens ålder. Vid 15 års ålder ska nedsättningen enligt praxis uppgå till cirka 75–85 %. Därefter minskar rabatten stegvis till att nå cirka 45–50 % vid 18 års åldern och 20–30% vid 20 års åldern.

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!