Hur fastställs ett brotts straffvärde?

Begreppet straffvärde ger uttryck för det enskilda brottets svårhet. Straffvärdesbedömningen ska ske med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning och ska bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan (29 kap. 1 § 1 st. Brottsbalken (BrB)). Vid straffvärdesbedömningen ska brottets skada, kränkning eller den fara som gärningen inneburit beaktas liksom vad gärningspersonen insett eller borde ha insett samt de avsikter eller motiv som gärningspersonen haft (29 kap. 1 § 2 st. BrB). Brottets straffskala bildar ramen för straffvärdesbedömningen, medan de enskilda omständigheterna preciserar brottets svårhet i förhållande till skalan. Domstolens bedömning sker med hänsyn till de enskilda omständigheternas inverkan i tidigare lagföringar.

För exempelvis brottet rån är den lagstadgade straffskalan fängelse i lägst ett år och högst sex år (8 kap. 5 § BrB). En stark huvudregel är att straffvärdet för rånet ska hamna inom straffskalans intervall, men avsteg från detta är möjligt i vissa fall. Domstolens bedömning utgår från straffskalans nedre del, varigenom de brottsinterna respektive brottsexterna omständigheterna justerar det enskilda rånets straffvärde. Med begreppet brottsinterna omständigheter åsyftas den skada och skuld som gärningspersonen åsamkat. En allvarligare skada genererar ett högre straffvärde, liksom ett uppsåtligt brott resulterar i ett högre straffvärde än ett brott som begåtts av oaktsamhet. Begreppet brottsexterna omständigheter åsyftar försvårande och förmildrande omständigheter. Om gärningspersonen exempelvis visat stor hänsynslöshet verkar detta försvårande, medan ett brott som föranletts av stark mänsklig medkänsla inverkar förmildrande (29 kap. 2–3 §§ BrB). 

Om gärningspersonen lagförs för flera brott i samma mål, exempelvis rån och misshandel, måste en gemensam straffskala konstrueras, eftersom huvudregeln är att domstolen ska döma till en gemensam påföljd för samtliga brott (30 kap. 3 § BrB). Detta sker med utgångspunkt i straffskalan för det allvarligaste brottet, rånet i detta fall. Vissa standardiserade tillägg görs för den övriga brottsligheten, misshandeln i detta fall (26 kap. 2 § BrB). I ovanstående exempel blir den gemensamma straffskalan för båda brott, som domstolen har att förhålla sig till, lägst ett år och högst sju år. Straffvärdesbedömningen av de enskilda omständigheterna som rånet och misshandeln präglas av sker på samma sätt som ovan fast med den gemensamma straffskalan som grund.

När ovannämnda steg är genomförda utmynnar bedömningen av straffvärdet i ett konkret värde uttryckt i termer av tid i fängelse eller i antal av dagsböter. Straffvärdet läggs till grund för fastställande av straffmätningsvärdet, som beaktar förhållanden kopplade till gärningspersonen. Därefter bestämmer domstolen en lämplig påföljd. 

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!