Kan man bli uppsagd under en långtidssjukskrivning?

Det är möjligt för en arbetsgivare att säga upp en arbetstagares anställning när arbetstagaren är långtidssjukskriven. Uppsägningen från arbetsgivarens sida måste dock vara sakligt grundad. Saklig grund kan föreligga antingen vid arbetsbrist eller på grund av omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren personligen (personliga skäl). En uppsägning som inte är sakligt grundad är ogiltig. 

Enligt praxis utgör det förhållandet att en arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt till följd av sjukdom, skada eller ålder inte saklig grund för uppsägning, om inte arbetsförmåga är så pass nedsatt att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Bristande förmåga hos arbetstagaren får åberopas endast om nedsättningen är varaktig. Dessutom ska den bristande kompetensen väsentligt understiga vad arbetsgivaren normalt borde ha kunnat räkna med.  

I sammanhanget ska nämnas att arbetsgivare är skyldig att visa hänsyn gentemot sjuka, innebärande att arbetsgivaren måste tolerera brister och försummelser i arbetstagarens utförande av arbetet i högre grad än för andra grupper av anställda. Däremot kan en arbetstagare som av ovilja inte fullgör sina arbetsuppgifter sägas upp. Av arbetsmiljölagen utläses att arbetsgivaren bland annat ansvarar för att anpassa verksamheten till arbetstagares individuella förutsättningar samt arbetsgivaren ansvarar för att bedriva ett systematiskt miljöarbete och tillhandahålla den företagshälsovård som förhållandena kräver. 

Sammanfattningsvis gäller följande. En arbetsgivare får endast med en saklig grund säga upp en arbetstagare. Har arbetsgivaren en saklig grund för uppsägningen kan uppsägningen göras när en arbetstagare är långtidssjukskriven. I vissa fall utgör arbetstagarens nedsatta arbetsförmåga en saklig grund för uppsägning. En arbetsgivare har dock lagstadgade skyldigheter gentemot en sjuk arbetstagare som ska vidtas innan en eventuell uppsägning från arbetsgivarens sida kan bli aktuell. 

Inom ramen för arbetsrätten aktualiseras inte alltför sällan tämligen komplicerade frågor och många gånger behöver man agera på ett korrekt vis skyndsamt. Advokathuset Actus advokater och biträdande jurister finns redo att hjälpa dig få rätt när en arbetsrättslig fråga aktualiseras.

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!