Kan jag som förälder ge bort en fastighet till mitt minderåriga barn?

Om du som förälder funderar på att ge bort en större gåva till ditt barn, såsom en fastighet, finns det några praktiska aspekter som du bör ha i åtanke.  

När en förälder ger en gåva till sitt barn utgör det en s.k. rättshandling (enkelt förklarat: en handling som är av rättslig betydelse). Du som förälder benämns då som gåvogivare, medan barnet benämns som gåvotagare. Då ett minderårigt barn inte har någon rättslig handlingsförmåga behöver barnet, i samband med mottagandet av gåvan, företrädas av en förmyndare (vanligtvis barnets föräldrar). 

I en situation som ovan är det däremot inte möjligt att barnets förmyndare företräder barnet i samband med mottagandet av gåvan, då det är barnets förmyndare som har företagit rättshandlingen. Det följer nämligen av 11 kap. 2 § andra stycket och 12 kap. 8 § första stycket föräldrabalken (FB) att överförmyndaren ska förordna god man för den som är omyndig när det ska företas en rättshandling mellan den omyndige (det minderåriga barnet) och dennes förmyndare.

Det krävs i ett sådant fall att en god man förordnas som kan företräda barnet och mottaga gåvan för barnets räkning. En sådan ansökan om god man skickas till överförmyndarnämnden. Den gode mannens uppdrag begränsas då till den rättshandling som ska företas. Därefter måste det, vad gäller gåva av fast egendom, ansökas om överförmyndarens samtycke till förvärvet (14 kap. 11 § FB). Ett sådant samtycke ska lämnas om inte förvärvet anses olämpligt med hänsyn till egendomens natur eller andra omständigheter. I förarbetena anges att överförmyndaren i sin bedömning särskilt kan beakta om den omyndige eller dennes familj har anknytning till egendomen genom att den har karaktär av släktgård. Samtycke bör då normalt lämnas, även om egendomen inte är nödvändig för den omyndiges eller familjens boende. Det föreligger dock normalt inte anledning för överförmyndaren att motsätta sig ett förvärv genom gåva, utan det som överförmyndaren har att bedöma är närmast om de förpliktelser som följer med äganderätten kommer att kunna fullgöras utan att barnet betungas alltför mycket. 

Något ytterligare att notera vad gäller gåvor i form av fast egendom till minderåriga är att kontrollerad förvaltning alltid inträder när en omyndig äger fast egendom (13 kap. 14 § FB). Vid kontrollerad förvaltning ska överförmyndaren utöva tillsyn och kontroll för att skydda den omyndiges egendom. Detta möjliggörs genom att föräldrarna bl.a. avger en årsräkning varje år.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater fördjupar sig i ditt ärende och ger dig råd anpassade för just din situation är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka mejl eller kontakta oss via vår hemsida.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!