Vad är Snabbare lagföring?

Snabbare lagföring (SLF) är en försöksverksamhet där Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Sveriges domstolar arbetar för att korta ned handläggningstiden mellan brott och lagföring, främst vid mängdbrottslighet. Förfarandet medför att hela utredningskedjan effektiviseras genom att ingripandepoliser bland annat vidtar fullständiga utredningsåtgärder på brottsplatsen, såsom misstanke- och vittnesförhör, vilket medför att färre personer senare måste befatta sig med samma ärende. Utredningsåtgärderna företas under handledning av jourhavande förundersökningsledare, som vägleder och kvalitetssäkrar ingripandepolisers arbete. Förutsättningarna för att det ska vara möjligt att tillämpa SLF är att brottets straffskala uppgår till maximalt tre år, att brottet är enkelt att utreda och att gärningspersonen har påträffats på eller i närheten av brottsplatsen.

SLF-förfarandet består av två särskilda verktyg:  möjligheten att utfärda strafföreläggandefullmakt och tillgänglighetsdelgivning. Innebörden av en strafföreläggandefullmakt är att den person som misstänks för brott kan befullmäktiga polisen att godkänna ett strafföreläggande för dennes räkning, förutsatt att den misstänkte erkänner brottet (5 § förordning (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott). Ett eventuellt strafföreläggande från åklagaren kan följaktligen godkännas av ett ombud hos polisen. Förfarandet effektiviserar lagföringen främst på sättet att det undviker risken för att strafföreläggandet inte blir godkänt i ett senare skede, vilket annars i regel skulle föranleda att åklagaren nödgas att väcka ett åtal.

Tillgänglighetsdelgivning innebär att den misstänkte, när denne anträffas på eller invid brottsplatsen, delges ett preliminärt datum för såväl huvudförhandling som tidpunkten då handlingarna i målet hålls tillgängliga på en viss plats (2–3 §§ lag (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål). Till följd härav anses den misstänkte vara delgiven, oaktat om denne väljer att ta del av handlingarna i målet eller inte. Tillgänglighetsdelgivning bidrar till att samhället kan reagera fortare på ett begånget brott eftersom chanserna för den misstänkte att undandra sig delgivning minskar avsevärt.

I efterföljande utvärderingar av försöksverksamheten framkommer att de vanligaste brottstyperna som omfattas av SLF är narkotikabrott, trafikbrott och brott mot knivlagen. Förfarandet har även använts i samband med köp av sexuell tjänst och brott mot vapenlagen.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av bodelningar.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!