Vad gäller när barn under 15 år begår brott?

Barn under 15 år är minderåriga och har inte uppnått straffmyndighetsåldern. Barn kan
därmed inte ställas till ansvar för brott och inte heller dömas till straff. Detta följer av lagen
med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) som blir tillämplig i situationer då
ett barn under 15 år misstänks för brott.

Utredningen

Om ett barn misstänks för brott ska en utredning om brottet inledas. Detta gäller brott för
vilket straffet inte är lindrigare än fängelse i ett år eller för straffbelagt försök, förberedelse
eller stämpling till sådant brott. En utredning kan även inledas om socialnämnden bedömer att
en utredning kan ha betydelse för att avgöra behovet av sociala insatser för barnet (31 §).

Presumtionen är således att en utredning ska inledas, om inte särskilda skäl talar emot det.
Vad som kan utgöra särskilda skäl följer av förarbetena till lagen och som exempel anges att
omständigheterna kring brottet redan är tillräckligt klarlagda, att barnet brister i mognad och
utveckling eller att lång tid har förflutit sedan brottet begicks.

Vad gäller utredningsfrågan kan dock en annan bedömning behöva göras om barnet misstänks
för särskild allvarlig brottslighet, såsom mord eller grov våldtäkt. Vid sådana brott får
omständigheter som angivits ovan en mer begränsad betydelse och presumtionsregeln är då
att en utredning ska genomföras.

Juridiskt biträde och skyndsam utredning

Vid genomförandet av utredningen ska i vissa fall ett juridiskt biträde förordnas för barnet.
Det är åklagaren eller barnets vårdnadshavare som ansöker om ett sådant biträde (32 a §).

Utredningen av brottet/n ska bedrivas särskilt skyndsamt och avslutas så snart som möjligt.
Om en utredning har inletts ska dessutom vårdnadshavarna samt socialnämnden omedelbart
underrättas om detta. Föreligger inga skäl mot det ska vårdnadshavaren kallas till förhör med
barnet (32–34 §§).

I vissa fall aktuellt med domstolsprövning

I vissa fall kan åklagaren begära prövning hos domstol. Domstolen ska då pröva barnets skuld
genom en s.k. bevistalan (38 §). Åklagaren får begära en sådan prövning om det krävs ur
allmän synpunkt och om socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare har
begärt det. Domstolen ska då bedöma om barnet har begått brottet eller inte.

Efter utredning eller domstolsprövning

För barn under 15 år utdöms alltså ingen påföljd vid eventuellt brott. Det som däremot kan bli
aktuellt är beslut om sociala åtgärder, såsom stöd- och vårdinsatser. Det blir därmed inte fråga
om åtgärder inom kriminalvården.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!