Underhållsbidrag mellan makar

Under ett äktenskap ska makarna, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Syftet är att makarna ska bidra till underhållet på så sätt att de kan uppnå samma levnadsstandard, vare sig det gäller de gemensamma eller personliga behoven. De gemensamma behoven avser sådant som utgifter för mat och bostad (vanliga levnadskostnader), medan de personliga behoven avser utgifter för bl.a. kläder och hygien (makens egna och särskilda behov).

Det föreligger således en skyldighet för vardera maken att bidra till underhållet för familjens gemensamma behov. Om någon av makarna skulle försumma sin underhållsskyldighet kan maken bli skyldig att utge underhållsbidrag till den andra maken. Detta är något som domstolen kan besluta om (6 kap. 5 § ÄktB). Är det däremot fråga om att någon av makarna saknar tillräcklig förmåga för att ombesörja sina personliga behov eller familjens underhåll, ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). 

Fördelningen mellan makarna ska ske efter deras ekonomiska förmåga. Med ekonomisk förmåga avses främst förvärvsinkomster, men det kan även avse sådant som kapital eller inkomster av annat slag. Detta medför inte automatiskt att den make som har den högre inkomsten ska utge pengar till den andra maken för de utgifter som den senare ombesörjer, då maken med högre inkomst eventuellt ombesörjer utgifter som sammanlagt överstiger vad som egentligen belöper på denne. 

Efter ett äktenskap är huvudregeln att varje make svarar för sin egen försörjning (6 kap. 7 § ÄktB). Denna huvudregel är dock inte undantagslös. För det fall det anses föreligga behov kan en make bli skyldig att utge underhållsbidrag till den andra maken under en övergångstid. Övergångstiden är menad att ge den behövande maken möjligheter att genom t.ex. utbildning skaffa ett arbete eller förbättra sina inkomster. Denna övergångstid kan dock förlängas, om den behövande maken på grund av ett långvarigt äktenskap eller andra synnerliga skäl har svårigheter att försörja sig själv. Detta kan t.ex. vara aktuellt i de fall en make har varit hemma och tagit mer hand om barnen och hemmet än den andra maken. Däremot gäller att underhållet inte ska vara av sådan storlek att de tidigare makarnas standard utjämnas helt. Det bör även understrykas att bestämmelsen är avsedd att tillämpas med försiktighet. 

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater fördjupar sig i ditt ärende och ger dig råd anpassade för just din situation är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka mejl eller kontakta oss via vår hemsida.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!