Vad är skillnaden mellan förvar och uppsikt?

Förvar och uppsikt avseende utlänningar regleras i 10 kap. utlänningslagen. Av bestämmelserna följer under vilka omständigheter en utlänning får tas i förvar eller ställas under uppsikt. Det är Migrationsverket, Polismyndigheten eller en domstol som beslutar om det.

Den väsentliga skillnaden mellan förvar och uppsikt är att det är mer ingripande att tas i förvar än att ställas under uppsikt. Förvar innebär att den enskilde bor på ett låst boende som denne inte kan lämna, medan att ställas under uppsikt innebär att den enskilde är skyldig att anmäla sig på bestämda tider hos Migrationsverket eller Polisen på en viss ort. Därtill kan den enskilde behöva lämna ifrån sig sitt pass eller andra identitetshandlingar.

För att en enskild ska få tas i förvar eller ställas under uppsikt krävs att dennes identitet är oklar och att han eller hon inte kan göra sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig. Det krävs även att den enskildes rätt att få resa in eller vistas i Sverige inte kan bedömas oavsett (1 §).

Det kan även vara nödvändigt att ta den enskilde i förvar eller ställa denne under uppsikt för att en utredning om den enskildes rätt att resa in i eller vistas i Sverige ska kunna genomföras. Detta gäller även för det fall den enskilde sannolikt kommer att utvisas eller avvisas eller om ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas (1 §). Det bör dock noteras att reglerna skiljer sig åt beroende på om personen är vuxen eller ett barn; om det är fråga om ett barn gäller inte samma förutsättningar som för en vuxen person (2 och 7 §§). 

Om den enskilde ska tas i förvar eller om det är tillräckligt att den enskilde ställs under uppsikt beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Att ställas under uppsikt kan således bli aktuellt om förvar anses för ingripande, men som redogjorts för ovan gäller samma förutsättningar för båda. prövning för den som tidigare fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut.

Ett försvars- eller uppsiktsbeslut är möjligt att överklaga till en migrationsdomstol. Den enskilde kan då få ett offentligt biträde utsett till sig som hjälper med att överklaga beslutet. Om migrationsdomstolen anser att förvar är för ingripande kan domstolen besluta om att förvarsbeslutet ska upphävas och att den enskilde ska släppas fri helt och hållet, alternativt att denne ska ställas under uppsikt i stället.

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!