Kan den tilltalade få lindrigare straff på grund av skador som uppkommit i samband med brott?

Vid påföljdsbestämningen ska domstolen bedöma brottets straffvärde, besluta om val av påföljd och göra en straffmätning. Brottets straffvärde avser det enskilda brottets svårhet och det bestäms inom ramen för den aktuella straffskalan. 

Vid straffmätningen ska domstolen beakta var på bötes- eller fängelseskalan den tilltalade befinner sig. För att fastställa straffmätningsvärdet beaktas straffvärdet och den tilltalades personliga förhållanden. Vad gäller det sistnämnda avser detta de s.k. billighetsskälen, vilka genom domstolens tillämpning kan föranleda en lindrigare påföljd (29 kap. 5 § BrB). Dock kan en tillämpning av dessa billighetsskäl även påverka påföljdsvalet (30 kap. 4 § första stycket BrB) eller medföra att domstolen beslutar om påföljdseftergift, d.v.s. beslutar om att påföljd inte ska utgå trots en fällande dom (29 kap. 6 § BrB).

Av bestämmelsen i 29 kap. 5 § första stycket 1 BrB framgår att domstolen, vid straffmätningen, ska beakta om den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada. Om domstolen bedömer att en sådan omständighet föreligger, får domstolen döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet, om det finns särskilda skäl för det. Vad gäller denna bestämmelse kan det först och främst konstateras att lagstiftaren har infört begreppet ”får” i bestämmelsen, vilket innebär att den tilltalade inte har någon laglig rätt till lindrigare påföljd på grund av att denne har drabbats av en allvarlig kroppsskada. För det andra kan konstateras att bestämmelsen ska användas med försiktighet (notera ”särskilda skäl”). För det tredje krävs att kroppsskadan ska vara allvarlig, vilket följer av bestämmelsens formulering.

För att en kroppsskada ska kunna beaktas vid straffmätningen krävs, utöver att den ska vara allvarlig, att skadan är bestående och inte av övergående natur. Detta anges i förarbetena till bestämmelsen. Som exempel anges bl.a. en rattfyllerist som genom en trafikolycka invalidiseras eller en person som skadas allvarligt på grund av att denne använder sprängämnen i brottsligt syfte, t.ex. om personen skadas på grund av en sprängning som denne åstadkommer i samband med ett inbrott.

Den reduktion av påföljden som ett beaktande av billighetsskälen kan föranleda är inte möjligt att generellt uttala sig om. Reduktionen i det enskilda fallet kommer att bero på flera faktorer, bl.a. får det betydelse hur högt straffvärdet på den enskilda brottsligheten är. 

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!