Kränkningsersättning – vad innebär ändringen i skadeståndslagen?

Från och med den 1 juli 2022 har en ändring i bestämmelsen om kränkningsersättning införts, se 5 kap. 6 § skadeståndslagen (SkL). Av bestämmelsen följer att kränkningsersättningen ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet och på ett sätt som innebär att den kränkte får upprättelse för angreppet.

Kränkningsersättning innebär att den som har blivit utsatt för ett brott kan ha rätt till ersättning för den kränkning som brottet har inneburit. Det följer av 2 kap. 3 § SkL att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Ersättningen avser således kränkningen av brottsoffrets personliga integritet och ersättningen ska kompensera känslor som den kränkande handlingen har framkallat, såsom rädsla, förnedring och skam. Ersättningen ska även bidra till att den drabbade får upprättelse för den kränkande handlingen och därmed återställa brottsoffrets självrespekt och självkänsla (se prop. 2000/01:68 s. 48 och 56).

Vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek följer av sju punkter angivna i 5 kap. 6 § SkL. Exempelvis ska det särskilt beaktas om handlingen haft förnedrande eller skändliga inslag. Det finns således ingen bestämmelse som direkt anger vad kränkningsersättningen ska uppgå till. Det är i stället Brottsoffermyndighetens avgöranden (referatsamling) och domstolarnas praxis som utgör utgångspunkten för när kränkningsersättningens nivå ska bestämmas. Referaten, vilka utgör vägledning vid bedömningen, bygger på avgjorda brottsskadeärenden och beloppen som anges är vad den utsatta personen fått i kränkningsersättning. Det är däremot alltid omständigheterna i det enskilda fallet som ska vara avgörande för ersättningens storlek.

Brottsoffermyndigheten har med anledning av ändringen i skadeståndslagen bedömt att deras tidigare referat och beslut – vilka följer av referatsamlingen – inte längre gäller för brott som begåtts efter tiden för ändringens ikraftträdande. Brottsoffermyndigheten hänvisar i stället till de nivåer som anges i förarbetena till ändringen. Som exempel kan nämnas att för brottet våldtäkt eftersträvas en ökning av ersättningsnivån från 100 000 – 125 000 kronor till 200 000 – 250 000 kronor (se SOU 2021:64 Ersättning till brottsoffer, sid. 179–180). 

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!