I vilka situationer kan brott mot knivlagen rubriceras som grovt?

Enligt lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål är det förbjudet att inneha knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa på allmän plats (1 §).

För att ett brott enligt denna bestämmelse ska bedömas som grovt ska det särskilt beaktas om 1. föremålet har innehafts i ett sammanhang där det kan befaras komma till användning vid brottsligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person, 2. föremålet har varit av särskilt farlig beskaffenhet, 3. innehavet har avsett flera föremål, eller 4. gärningen på annat sätt har varit av särskilt farlig art (4 § tredje stycket).

Denna uppräkning är inte uttömmande, utan det ska alltid göras en samlad bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Det avgörande blir gärningens farlighet/allvar (se NJA 2020 s. 778).  

Beträffande kvalifikationsgrunden i den första punkten ska det särskilt beaktas om personen har innehaft föremålet i ett sammanhang där risken för våldsanvändning är högre och det finns en typisk fara för att föremålet skulle komma till brottslig användning. Som exempel kan nämnas platser där kriminell verksamhet bedrivs eller platser där ett stort antal människor vistas. Av bestämmelsen framgår dessutom att det ska vara fråga om risk för brottsligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person. Med detta avses brott såsom mord, misshandel, olaga hot och utpressning. Gemensamt för dessa brott är således våldsanvändning, hot eller sådant handlande som kan jämställas med våld eller hot. 

Den andra punkten avser i stället föremålets farlighet. I denna bedömning kan beaktas föremålets effekt vid användning samt föremålets konstruktion och utformning. Som exempel på sådana särskilt farliga föremål anges svärd, yxor och macheter, d.v.s. större föremål. 

Antalet föremål en person har innehaft kan också få betydelse, men för att denna kvalifikationsgrund ska aktualiseras ställs krav på minst två föremål. Hur många föremål som krävs för att brottet ska bedömas som grovt beror dock även på övriga omständigheter, bl.a. vad för typ av föremål det är fråga om. Att en person innehaft två föremål medför således inte per automatik att brottet ska bedömas som grovt. 

Slutligen, vad gäller bedömningen om gärningen varit av särskilt farlig art, finns det flera omständigheter att beakta. T.ex. kan beaktas faktorer som ökar risken för föremålets brottsliga användning eller om gärningen begåtts på en särskilt skyddsvärd plats. 

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!