Vilken hantering av narkotika är straffbar?

I 1 § narkotikastrafflagen (NSL) kan i ett antal punkter utläsas vilken hantering av narkotika som är straffbar. Dessa hanteringar är följande;

1. överlåtelse av narkotika, 

2. framställande av narkotika som är avsedd för missbruk, 

3. förvärv av narkotika i överlåtelsesyfte, 

4. anskaffning, bearbetning, förpackning, transportering, förvaring eller annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 

5. utbjudande av narkotika till försäljning, förvaring eller befordring av vederlag för narkotika, förmedling av kontakter mellan säljare och köpare eller annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 

6. innehav, brukande eller annan befattning med narkotika. 

I samtliga dessa fall krävs att gärningspersonen begått gärningen uppsåtligen, vilket även innefattar att hanteringen avsett narkotika. 

En person kan utöver ovanstående punkter dömas för olovlig införsel och utförsel av narkotika, vilket regleras i annan lag (lagen om straff för smuggling). 

Såsom framgår efter genomläsning av punkterna kan en persons förfarande med narkotika falla in under flera av dessa. I vissa situationer torde dock vissa straffbara hanteringar konsumera andra. Högsta domstolen har t.ex. i ett mål slagit fast att om en person har innehaft narkotika och sedan brukat denna ska personen dömas endast för innehav och inte för bruk av narkotika (NJA 2017 s. 415). Det som innehav och brukande har gemensamt är att det anses utgöra en typ av befattning med narkotika. Skillnaden är dock att med innehav avses att personen har narkotikan i sin besittning och därigenom har faktisk rådighet över den, medan brukande avser själva bruket av narkotikan som sådan.

Vad en person som har gjort sig skyldig till straffbar hantering av narkotika kan dömas till framgår av narkotikastrafflagen. Det finns fyra olika straffskalor som kan aktualiseras beroende på hur brottsligheten har rubricerats. Rubriceringen av brottet beror bl.a. på vilken hantering av narkotika som har förekommit, vilken roll den tilltalade har haft i hanteringen, vilken sorts narkotika och vilken mängd som har hanterats, om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, men även övriga omständigheter av relevans (se bl.a. 2–3 §§ NSL).

För t.ex. narkotikabrott av normalgraden föreskrivs fängelse i högst tre år, medan ringa narkotikabrott föreskriver böter eller fängelse i högst sex månader, 1–2 §§ NSL. För grovt och synnerligen grovt narkotikabrott kan fängelsestraffet bli ännu högre. Den enskildes straff kan således variera från böter till fleråriga fängelsestraff. 

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater fördjupar sig i ditt ärende och ger dig råd anpassade för just din situation är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka mejl eller kontakta oss via vår hemsida.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!