När upphör ett samboförhållande och vad händer då?

Sambolagen (2003:376) reglerar frågor kring samboförhållande samt vad som gäller när ett sådant förhållande upplöses. Med sambor avses två personer, oavsett kön, som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande. Samborna ska även ha ett gemensamt hushåll där de delar på sysslor och utgifter (1 § 1 st.). 

Ett samboförhållande upphör om samborna separerar, om någon av dem avlider eller om äktenskap ingås (2 § 1 st.). Ett samboförhållande anses också ha upphört om en part ansöker om förordnande av bodelningsförrättare eller om rätt att få bo kvar i en gemensam bostad vilken är en del av bodelningen. Om en sambo väcker talan om övertagande av en bostad som inte är en del av bodelningen ska förhållandet likaså anses ha upphört (2 § 2 st.). 

I samband med att ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap, kan en sambo begära bodelning hos tingsrätten, förutsatt att denna möjlighet inte har avtalats bort (8–9 §). Om ena sambon avlider får endast den efterlevande sambon begära bodelning, vilket innebär att den avlidne sambons arvingar inte kan göra en sådan begäran. Begäran om bodelning måste lämnas in till tingsrätten senast ett år efter att samboförhållandet upphörde (8 § 2 st.). 

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (8 § 1 st.). I bodelningen ingår samboegendom; parternas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. Det är inte av betydelse vem som har bekostat egendomen. Egendom som samborna hade innan samboförhållandet och som inköpts för eget bruk, utgör inte samboegendom och ska således inte ingå i bodelningen. 

Sambolagens regler om bodelning gäller inte om den ena sambon har flyttat in i den andres bostad, oaktat om båda har bidragit ekonomiskt till exempelvis amorteringar. Om en sådan bostad säljs och samborna köper en ny bostad med dessa pengar ska emellertid den nya bostaden ingå i bodelningen.

Skulder som är hänförliga till samboegendom ska avräknas före delningen. Enligt huvudregeln ska det som återstår efter skuldavräkningen delas lika mellan samborna (13–14 §§). Den sambon som har störst behov av bostaden eller bohaget har rätt att behålla egendomen, förutsatt att det är skäligt. Sambon som behåller bostaden eller bohaget ska betala motsvarande värde till den andra sambon, om den andra inte får annan likvärdig egendom ur hemmet. 

Det finns ett antal undantag från ovannämnda redogörelse varför det alltid är bra att kontakta en jurist eller advokat som kan fördjupa sig i ditt ärende samt ge dig råd anpassade för just din situation. 

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!