Vad är mängdrabatt?

I vissa länder kan straffet för varje enskilt brott staplas på varandra och leda till väldigt långa fängelsestraff. I Sverige och de flesta länder blir straffet för flerfaldig brottslighet lägre än om domstolen hade adderat ihop straffen för varje enskilt brott.

Gemensam påföljd vid flerfaldig brottslighet

Huvudregeln vid flerfaldig brottslighet är gemensam påföljd. Det framgår av 30 kap. 3 § brottsbalken (BrB). Utgångspunkten vid straffmätning är ett straff nära straffminimum. Enligt praxis hamnar straffmätningen ofta nära straffminimum. Enligt brottsbalkskommentaren grundar sig detta på att den övre straffskalan är ämnad att användas för sällsynt svåra fall. Det är ovanligt att domstolen överstiger straffmaximum för det svåraste brottet vid flerfaldig brottslighet.

Enligt 29 kap. 1 § BrB ska straffet bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Domstolen ska inom ramen för den tillämpliga straffskalan bestämma ett straff efter brottslighetens samlade straffvärde med beaktande av intresset för en enhetlig rättstillämpning.

Mängdrabatt

När en person ska bli straffad för flera olika brott uppstår en konkurrenssituation kring hur straffet ska fördelas. I Sverige tillämpas asperationsprincipen, som innebär att straffvärdet utgår från det svåraste brottet och sedan adderas straffen från de övriga brotten på till en viss procentuell del i fallande skala. Det innebär att straffvärdena för de övriga brotten inte kommer att dömas fullt ut. I folkmun kallas detta för ”mängdrabatt”. Syftet med asperationsprincipen är att förhindra att flera mindre allvarliga brott döms lika hårt som ett grovt brott.

För varje straff som adderas bidrar det mindre och mindre på det gemensamma straffvärdet. Till slut planar kurvan ut med konsekvens att ytterligare brott inte påverkar straffvärdet till det strängare.

Enligt dagens påföljdssystem med asperationsprincipen kan inte den samlade brottsligheten understiga minimistraffet för det svåraste brottet. Enligt reglerna i 26 kap. 2 § BrB kan det samlade straffvärdet vid flerfaldig brottslighet höjas med upp till fyra år utifrån straffmaximum för det svåraste brottet.

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!